การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าด้านคอมพิวเตอร์ และการบริการ ด้านเครือข่าย: กรณีศึกษา Brain Com’s Service Efficiency Development of Computer Systems and Network Services for Warehouse Management: Case Study of Brain Com's Service

  • ประพัฒสอน เปียกสอน
  • ชุติเดช มั่นคงธรรม
  • กัญญาภัทร ขาวเรือง

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
ในการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
ของ Brain Com’s Service ผู้ศึกษาได้ทำการศึกษา
สำรวจ และเก็บรวมรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องพบว่าสาเหตุที่ทำ
ให้การดำเนินงานของ Brain Com’s Service ขาด
ประสิทธิภาพอย่างมากคือ การมีสินค้าคงคลังปริมาณสูง
คลังสินค้ามีวิธีการจัดเก็บและจัดวางไม่เหมาะสมกับการใช้
งาน และ Brain Com’s Service อะไหล่เพื่อให้ช่าง
นำไปใช้งานใช้เวลานานและมี ข้อผิดพลาดสูง ดังนั้น
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยคือ การเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการคลังสินค้า ของ Brain Com’s Service ขั้นตอนเริ่ม
จากการปรับปรุงวิธีการดำเนินงานการรับสินค้า การ
เบิกจ่าย การปรับปรุงจำนวนรายการอะไหล่ให้เหมาะสม
กับคลังสินค้า จัดความสำคัญอะไหล่ด้วยวิธีลำดับ ABC
การตั้งรหัสสินค้า และการตั้งรหัสในการจัดเก็บสินค้าใน
คลัง การออกแบบแผนผังการจัดเก็บใหม่ ระบุตำแหน่งการ
จัดเก็บให้ชัดเจนและเหมาะสม จากนั้นทำการตรวจนับ
สินค้าใหม่ทั้งหมด จากการศึกษาพบว่าผลการปรับปรุงนั้น
ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินค้าคือ มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น เวลาเฉลี่ยในการเบิกจ่าย
อะไหล่ ให้ช่างลดลงจาก 26 นาที เป็น 10 นาที ต่อครั้ง
รวมเฉลี่ยต่อวันคิดเป็น 33 นาที และอัตราส่วนผิดพลาดใน
การ ตรวจนับสินค้าลดลงจาก 45% เป็น 20%
คำสำคัญ: กระบวนการเบิกจ่าย การจัดเก็บ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การปรับปรุง การจัดลำดับ สินค้า
Abstract
From study in order to enhance the
services of the Brain Com's Service, the study
conducted a survey and collect data which give
rise to the provision. Operations of the Brain
Com's Service is extremely inefficient. The
inventory volume Warehouse storage method
and arrangement is not proper to use and Brain
Com's Service Parts for technicians to use timeconsuming
and there. Very error Thus, the
purpose of the research is The important parts
order with the ABC Code. And the code in the
store inventory. The design of the new store
layout. Specify the location to store the clear and
appropriate. Then check the new products. The
study found that the improvements made in
warehouse management is optimized. A tidy up.
The average time to spare disbursed. The
technician dropped from 26 minutes to 10
minutes per day, equivalent to 33 minutes on
average, and the ratio in error. Check the stock
fell from 45% to 20%.
Keywords: The Disbursement, Storage, Efficiency
Incensement, Improvement, Grading, Product

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##
เผยแพร่แล้ว
2017-08-29