ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการจัดการของธุรกิจโรงงานเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมยานยนต์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก Factors Effect to the Success of the Management of Factory about Automotive Industry in the Eastern Seaboard

  • ชุติเดช มั่นคงธรรม
  • ประพัฒสอน เปียกสอน
  • ชาริณี พลวุฒิ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการหาแนวทางในจัดการของ
ผู้ประกอบการที่มีผลต่อความสำเร็จในอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก โดยอาศัยการ
วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สันกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น
พนักงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ จำนวนทั้งสิ้น 1,000
ตัวอย่าง โดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจ ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งมี
การเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้าในนิคม
อุตสาหกรรม 4 จังหวัดภาคตะวันออก และทำการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือวิจัย ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ปัจจัยด้านการบริหารจัดการที่มี
ความสำคัญมากที่สุด คือ ด้านพนักงานและการวางแผน
ส่วนปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ ด้าน
การขาดแคลนรถยนต์ โดยจะส่งผลต่อความสำเร็จในการ
บริหารจัดการของผู้ประกอบการ ทำให้บริษัทสามารถลด
ต้นทุน และมีอัตราการเจริญเติบโตสูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ทำการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
ผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยผลการสัมภาษณ์
แสดงให้เห็นว่า ผู้ประกอบการควรกำหนดราคาชิ้นส่วนยาน
ยนต์ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของต้นทุน และควรมี
การวางแผนการผลิตที่สามารถส่งมอบชิ้นส่วนเข้าสู่
กระบวนการผลิตได้ทันเวลา เพื่อป้องกันการขาดแคลน
รถยนต์ และรัฐบาลควรส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ของประเทศไทยให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นฐานการพัฒนา
อุตสาหกรรมไทยในระยะยาว
คำสำคัญ: การจัดการ ความสำเร็จ ธุรกิจโรงงาน
อุตสาหกรรมยานยนต์
Abstract
This research aimed to seek guidelines for
entrepreneurs that affected success of automotive
industry in Eastern Industrial Estate by using
Pearson’s Correlation Coefficient Analysis among the
sample. The sample included 1,000 employees in
automotive industry. The data was derived from a
survey 2015 collected through quota sampling in 4
provinces. The research tools were questionnaires.
The results showed that the most significant
management factor was staff and planning while
the most influential environmental factor was
automotive shortage. Both factors affected
management success of automotive industry
entrepreneurs in Eastern Industrial Estate leading to
effective cost reduction. In addition, companies had
continual business growth rate, maintained market
share in both domestic and international sectors
and had increasing sales volume of automotive
parts significantly. The research conducted in-depth
interviews with people in automotive industry. The
results revealed that the entrepreneurs should have
pricing on automotive parts relevant to actual
production cost and should have production plans
enabling in-time delivery of automotive parts to
production process so that this could prevent
automotive shortage. Furthermore, the government
should promote automotive development in
Thailand so it could be foundation of long-term
Thai industry development.
Keywords: Management, Success, Factory
Business, Automotive Industry

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##
เผยแพร่แล้ว
2017-08-29