ความสามารถของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 The ability Grade 5 Student's Scientific Method

  • บาซีเราะห์ เจ๊ะมะ
  • ปิยนันท์ พนมรักษ์
  • พิศาล แสนโยชน์
  • มุนินทร์ นาคพล
  • ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จำนวน 32 คน ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาโดยการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือแบบทดสอบวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์แบบปลายเปิด จำนวน 5 ข้อ โดยครอบคลุม
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 5 ขั้นตอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์สถานการณ์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 5
ขั้นตอน ผลการสำรวจพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความ
เข้าใจในขั้นกำ หนดปัญหามากที่สุด ขั้นสรุปผล ขั้น
สมมติฐาน ขั้นตรวจสอบสมมติฐาน และขั้นวิเคราะห์
ตามลำดับ
คำสำคัญ : วิธีการทางวิทยาศาสตร์
Abstract
The purpose of this research was to
explore grade 5 student’s scientific methods.
There were 32 students by purposive sampling in
school under the district area of the Primary
Education Service Area. Research instrument
which used for collecting data was open ended
question hire (five questions). Data analysis was
conducted by five-step scientific analysis that
presents with Quantitative data from result. Most
students had the most understanding of on the
problem definition, the hypotheses definition, the
hypotheses test design, and data analysis,
respectively.
Keywords: Scientific Method

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##
เผยแพร่แล้ว
2017-08-29