อาวุธของยักษ์พรหมพงศ์ในการแสดงโขนตามบทโขนกรมศิลปากร ,Weapons of Prom Pong Demon Role Appeared in the Script of Khon Performance of the Fine Arts Department

  • ว่าที่ร้อยตรีปิยชาติ แก้วมณี

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย เรื่อง อาวุธของยักษ์
พรหมพงศ์ ในการแสดงโขนตามบทโขนกรมศิลปากร เพื่อ
ศึกษาอาวุธประจำ กายของยักษ์พรหมพงศ์ ในเรื่อง
รามเกียรติ์ บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1 และเพื่อศึกษา
วิธีการใช้อาวุธในการแสดงโขนของยักษ์พรหมพงศ์ที่ปรากฏ
ในบทโขน กรมศิลปากร ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์และการสังเกตแบบ
มีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า อาวุธประจำกายของยักษ์
พรหมพงศ์ จำนวน 1,043 ตน จำแนกออกได้ 16 ชนิด แต่
อาวุธที่ใช้ในการแสดงโขนยักษ์พรหมพงศ์ บทโขนกรม
ศิลปากร พบว่ามี 5 ชนิด กลวิธีการใช้อาวุธ ผู้แสดงโขน
ต้องเลือกขนาดของอาวุธให้เหมาะสมกับสรีระของตน มี
วิธีการถืออาวุธประกอบการร่ายรำ 13 ลักษณะ ตาม
ท่าทางของแขนที่โค้ง ตึงหรืองอ และการหมุนแขนส่วนล่าง
ในขณะที่รำ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้พบกลวิธีการขว้างจักร การพุ่ง
หอก และการควงอาวุธ ซึ่งผู้แสดงต้องใช้ระยะเวลาฝึกฝน
เป็นเวลานานจนเกิดความเชี่ยวชาญจึงจะแสดงได้อย่าง
งดงาม
คำสำคัญ: อาวุธของยักษ์ในการแสดง
Abstract
The objectives of this research were to
study weapon of Prompong Giants in Ramayana,
composed by King Rama I, and to study
techniques in performing Khon with weapons of
Prompong Giants as written in the script
belonging to the Fine Arts Department. This
qualitative research was conducted by
documentary review, interview and participating
observation. The research found that the
weapons of all 1,043 Prompong Giants could be
divided into 16 kinds, however, only 5 kinds were
found in the script of the Fine Arts Department.
Techniques in performing with weapons indicated
that performers should select suitable weapon in
terms of its size compared to the performer’s
body. There were 13 ways of holding weapon for
performance divided by postures of the arm:
curling, stretching, bending and rotating the lower
part of the arm. Techniques in throwing discus,
throwing spear and rotating weapons were skills
that needed time to practice to perfection.
Keywords: Giant Weapons in the Show

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##
เผยแพร่แล้ว
2017-08-29