ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน Grade 6 Students’ Analytical Thinking Skill in Concept of Substance in Daily Life

  • จันทิมา สำราญรื่น
  • เพชรนภา อัตเส็น
  • ศุภรัตน์ ตั้งมั่น
  • สุทาพร เสริฐบุตร
  • ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องสารในชีวิตประจำวัน
โดยการศึกษาครั้งนี้เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเป็น
แนวทางในการวางแผนการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้
ข้อมูลจากคะแนนแบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์ เก็บ
ข้อมูลทักษะการคิดวิเคราะห์ 3 ด้าน คือ การวิเคราะห์
ส่วนประกอบ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์
หลักการ พบว่าทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านความสัมพันธ์อยู่
ในระดับมากที่สุด ทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านส่วนประกอบมี
ระดับมาก และทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านหลักการของ
นักเรียนอยู่ในระดับน้อย ผลวิจัยครั้งนี้พบว่า การพัฒนาการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ต้องกำหนดเป้าหมายที่เน้นการ
ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ให้นักเรียนเป็นเป้าหมายหลัก
คำสำคัญ: ทักษะการคิดวิเคราะห์ นักเรียนชั้นประถมศึกษา
สารในชีวิตประจำวัน
Abstract
This research aimed to study the grade 6
students’ analytical Thinking in concept of
substances in daily life. This study is had to be a
guideline to develop teaching and learning plans for
enhancing student’s critical thinking skill. Research
data has collected with 3 aspects of critical thinking
skill; component analysis, correlation analysis, and
principles analysis. Research result presented these
participants had the highest average score in aspect
of correlation analysis. Component analysis and
principle analysis were in middle and lowest score
respectively. The findings negated that critical
thinking skills should be set as the main purpose of
teaching and learning Science.
Keywords: Analytical Thinking Skill, Primary Student,
Substances in Daily Life

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##
เผยแพร่แล้ว
2017-08-29