การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21ของนิสิตสาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา The Study of Teachers’ Instruction to Promote Students’ Learning Skills in 21st Century of Business and Computer Education

  • ธนวิทย์ อิ่มยิ้ม
  • เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์
  • พนิต เข็มทอง
  • ปานเทพ ลาภเกษร

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการ
จัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ของนิสิตในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาธุรกิจและ
คอมพิวเตอร์ศึกษาภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชากรที่ศึกษาคือนิสิตชั้นปี
ที่ 4 และ 5หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
และคอมพิวเตอร์ศึกษาภาควิชาอาชีวศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้ลงทะเบียน
เรียนปีการศึกษา 2558 รวมทั้งหมด 46 คน โดยใช้
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และสัมภาษณ์ผู้บริหารและครูผู้สอน 3 คน และสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา 1 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยสรุป
ข้อมูลในรูปแบบของการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลวิจัยพบว่า พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน
ของครูสอนสามารถพบได้ทุกครั้งที่สอน คือ ทักษะด้านการ
ร่วมมือ (μ=4.31) และสามารถพบได้บ่อยครั้ง คือ ทักษะ
การคิดวิเคราะห์ (μ=4.13) ทักษะการสื่อสาร (μ=4.07)
และทักษะความคิดสร้างสรรค์ (μ=4.16) จากการสัมภาษณ์
ครูผู้สอน พบว่าส่วนใหญ่เป็นการจัดเรียนการสอนโดย
อธิบายหน้าชั้น ให้นิสิตจดบันทึกและเปิดโอกาสให้นิสิต
ซักถาม ให้นำเสนองานหน้าชั้น มอบหมายงานทั้งแบบเดี่ยว
และแบบกลุ่ม ระดมความคิดช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม
อย่างอิสระภายใต้กรอบความคิดและทฤษฎี สังเกต
พฤติกรรมการเรียน นอกจากนั้นจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
และครูผู้สอน และผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา พบว่ามีการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้ระบบเครือข่ายและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มีการนำ
ครูผู้สอนหรือผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในการประกอบอาชีพ
ครูมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่าง
การสอนภายในชั้นเรียน โดยให้นิสิตเป็นศูนย์กลางในการ
จัดการเรียนการสอน
คำสำคัญ: การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
Abstract
The purpose of this research was to
investigateteachers’ instruction to promote
students’ learning skills in 21st Century of Business
and Computer Education Major, Vocational
Education Department, Faculty of Education,
Kasetsart University. The population in this study
consisted of the fourth and fifth year graduate
students in Bachelor of Education Program, Major
in Business and computer, Vocational Education
Department, Faculty of Education, Kasetsart
University who have enrolled in academic year
2015 for the total of 46 respondents. Data were
analyzed by a computer program. The statistical
methods including Frequency, Percentage and
Mean were used. Data obtained from the
interviewing of three administrators and teachers
and the interview of one education specialist,
were analyzed by using Content Analysis.
The results of this research showed that
teaching instructional behavior which could
always be found was Collaboration Skill (μ=4.31).
Whereas, Critical Thinking Skill (μ=4.13),
Communication Skill (μ=4.07), and Creative
Thinking Skill (μ=4.16) were often be found. The
interview of teachers indicated that teachers
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 2
50
mostly conducted by describing in front of
classroom along with student responsibilities
such as taking note, asking questions and
presenting. Teachers usually assign both single
and group works to improve analysis and
collaborative skills. Students were freely thinking
from the conceptual and theory parallel with the
learning observation of student behavior by
teachers. Moreover, the interview of education
specialist found that network and technology
system were used to improve teachers
instruction. Teachers were able to exchange the
experiences and problems occurred in the class
of student-centered instruction.
Keywords: Teacher instruction behaviors,
Learning in the 21st Century Skills

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##
เผยแพร่แล้ว
2017-08-29