ผลการฝึกงานเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการทำงานของนิสิตในรายวิชาฝึกงาน ของสาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ The Effects of Practicum Working Experiences to Strengthen Students’ Self-Determination Behaviors in

  • เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์
  • อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการ
ฝึกงานเพื่อเสริมสร้างความมุ่งมั่นในการทำงานของนิสิตใน
รายวิชาฝึกงาน และเสนอแนะแนวทางการสร้างพฤติกรรม
ความมุ่งมั่นในการทำงานให้แก่นิสิตประชากรที่ใช้ในการ
วิจัยในครั้งนี้ คือ นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 สาขาวิชา
ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ลงทะเบียนเรียน
ในภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2558ในรายวิชาฝึกงาน
(Practicum) รหัสวิชา 01179499 จำนวน 23 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือสมุดบันทึกการฝึกงาน
ประกอบด้วย 1) ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของนิสิตฝึกงาน และ
2) บันทึกการเรียนรู้จากการฝึกงาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ที่ใช้วิธีการวิเคราะห์แยกแยะ
จัดลำดับ จัดกลุ่มและการเปรียบเทียบเชื่อมโยงสัมพันธ์การ
เรียนรู้ของนิสิตที่ได้รับจากการฝึกงานตลอด 2 เดือนของ
ภาคฤดูร้อน ผลการวิจัยพบว่านิสิตได้เรียนรู้ถึงคุณค่าและ
ประโยชน์ของความมุ่งมั่น และตระหนักถึงความสำคัญของ
ความมุ่งมั่นในการทำงาน และค้นพบคุณลักษณะและ
พฤติกรรมการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการทำงานของ
นิสิตใน 4 พฤติกรรม ประกอบด้วย 1) พฤติกรรมการ
แสดงออกด้านความตั้งใจและความรับผิดชอบต่อการ
ทำงาน 2) พฤติกรรมการแสดงออกด้านความเพียร
พยายามและความอดทนในการทำงาน 3) พฤติกรรมการ
แสดงออกด้านการทุ่มเทและไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคใน
การทำงาน และ 4) พฤติกรรมการแสดงออกด้านการเห็น
คุณค่าในการพัฒนาและปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากข้อค้นพบการวิจัย คือ นิสิตควรนำคำ
สอนขององค์พระสัมมาสัมพระพุทธเจ้าเรื่องอิทธิบาท 4
(ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา) มาประยุกต์ใช้กับการ
ทำงานเพื่อพัฒนาความมุ่งมั่นในการทำงานของตนเองต่อไป
คำสำคัญ: ฝึกงาน พฤติกรรมความมุ่งมั่นในการทำงานวิชา
ฝึกงาน
Abstracts
The purpose of this research was to study
the effects of practicum working experiences to
strengthen students’ self-determination behavioursand
guide to working practices for students’ promoting
self- determination behaviours. Research population
were Twenty Three of Year 3 Students in Business
and Computer Education, Vocational Education
Department under Faculty of Education, Kasetsart
University who registered to study in Practicum
Subject (01179499) in Summer Semester in Academic
Year 2015. Research instrument was Practicum
Manual that was included data about 1) Students’
Backgrounds and 2) Learning Records of Practicum
Working Experiences. Data were analysed by using
data analysis thatwere comprised of data analysing,
ordering and grouping, and data linking of students
about practicum.The research results were shown
that students learned to understand benefits and
limitations and to aware in the essentials of students’
self-determination in four aspects, including 1)
Attention and Working Responsibility, 2) Diligence and
Torelence, 3) Insistence, and 4) Self-Development. In
Suggestion, students should apply 4 Iddhipada
(Buddha’s Teaching for Buddhist religion), Including
1) Passion and Self Understanding, 2) Insistence,
3) Attention, and 4) Self-Development in the path of
working accomplishment.
Keywords: Practicum Working Experience, Self-
DeterminationBehaviors, Practicum Course

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##
เผยแพร่แล้ว
2017-08-29