ห้องเรียนพหุวัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติภาพในเด็กปฐมวัย Multicultural Classroom with Peaceful Coexistence in Young Children

  • ปารมี สิงหเดโชชัย

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
การศึกษาในยุคประชาคมอาเซียน ห้องเรียนส่วน
ใหญ่เป็นห้องเรียนแบบพหุวัฒนธรรม ผู้เรียนมีความ
แตกต่างอย่างหลากหลายด้าน ในการจัดการเรียนการสอน
ผู้สอนจึงควรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดสันติภาพ เมื่อเกิดปัญหา
สามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันได้อย่างสร้างสรรค์โดยไม่ใช้วิธี
รุนแรงและสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขแม้มีความ
แตกต่าง ครูต้องสอนให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของตนเองและ
ผู้อื่น ชื่นชมในความหลากหลายมีความรู้สึกถึงความ
ยุติธรรม และตระหนักถึงการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ โดย
การส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์และการคิดอย่างมี
วิจารณญาณเพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์ บทความนี้ได้นำเสนอรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ที่เน้นการกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยปัญหา
เพื่อให้เด็กเกิดทักษะในการคิดสร้างสรรค์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณช่วยให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำมาสู่สันติภาพในเด็ก
ปฐมวัยได้
คำสำคัญ: ห้องเรียนพหุวัฒนธรรม สันติภาพ เด็กปฐมวัย
Abstracts
Education in the ASEAN Community, most
of the classrooms are multicultural. The students
are different in many ways. In teaching
management, the teacher should focus on the
student's peacefulness. When problems arise,
they can be resolved creatively without violence
and students live together peacefully. The
teacher teaches students to value themselves,
others, Self-Value and Self-Respect, Appreciation
of Diversity, Sense of Fairness / Justice and
Awareness of Interconnectedness. Under the
promotion of creative thinking skills and critical
thinking are promoted. This article presents a
problem-based learning model. The emphasis is
on stimulating problem-solving learning so that
children develop creative thinking and problem
solving creatively skills. This is an important skills
that will lead to peace in early childhood.
Keywords: Multicultural Classroom, Peace, Early
Childhood

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##
เผยแพร่แล้ว
2017-08-29