การศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ The Study of Master of Education Curriculum (Improved Version B.E. 2560), Early Childhood Education, Faculty of Education, Kasetsart Uni

  • ปัทมาวดี เล่ห์มงคล
  • ชลาธิป สมาหิโต
  • อรพรรณ บุตรกตัญญู
  • เพ็ญศรี แสวงเจริญ
  • ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลหลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2556 และปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยมหาบัณฑิตและ
นิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาจำนวน 100 ท่าน ผู้ใช้งาน
มหาบัณฑิต 69 ท่านและผู้ทรงคุณวุฒิทางการการศึกษา
ปฐมวัย จำนวน 12 ท่าน เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย
1) แบบสอบถามความคิดเห็นของมหาบัณฑิตและนิสิตที่
กำลังจะสำเร็จการศึกษาที่มีต่อหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สาขาวิชาปฐมวัย
ศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ 2) แบบประเมินความต้องการจำเป็นของผู้ใช้
มหาบัณฑิตที่มีต่อการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ 3) แบบบันทึกความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา ภาควิชา
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพได้ทำการ
วิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลวิจัยพบว่ามหาบัณฑิตและนิสิตที่กำลังสำเร็จ
การศึกษามีความเห็นว่าหลักสูตรฯมีความเหมาะสมในระดับ
มากที่สุด (μ= 4.79) ผู้ใช้มหาบัณฑิตมีความต้องการจำเป็น
ต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จ
การศึกษาจากสาขาวิชาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในระดับมากที่สุด (μ= 4.97)
ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่ารายวิชาในหลักสูตรปรับปรุงฯมี
ความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
คำสำคัญ: หลักสูตร ปฐมวัย
Abstract
The purposes of this research were to
evaluate the master degree of education in early
childhood education, Faculty of Education,
Kasetsart University curriculum (improved version
B.E. 2556) and to improve the master degree of
education in early childhood education, Kasetsart
University. The target group included 100 alumni
and the students who were going to graduate, 69
supervisors, and 12 early childhood educators.
The data collection included questionnaire and
interviews. The quantitative data was analyzed
using frequency, percentage, means and standard
deviation. The qualitative data was analyzed by
content analysis.
The results showed that the alumni and
the students evaluated the curriculum at the high
level for appropriateness. The needs of alumni’s
supervisors on early childhood education
(Improved Version B.E. 2560) were evaluated at
the highest level on the graduates’ working and
the characteristics of graduates. In addition, the
educators indicated that the subjects in the
revised curriculum (B.E.2560) were up to date and
complied to the current situations.
Keyword: Curriculum, Early Childhood

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##
เผยแพร่แล้ว
2017-08-29