การพัฒนาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ The Development of Doctor’s Degree Curriculum in Early Childhood Education, Faculty of Education, Kasetsart University

  • ปัทมาวดี เล่ห์มงคล
  • ชลาธิป สมาหิโต
  • อรพรรณ บุตรกตัญญู
  • เพ็ญศรี แสวงเจริญ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมิน
ความต้องการจำเป็นในการเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาปฐมวัยศึกษา 2) เพื่อพัฒนาโครงสร้าง
หลักสูตร รายวิชา ผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และแนวทาง
การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับคุณวุฒิปริญญา
เอกให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและเทียบเคียง
ได้ในระดับสากล ผู้ให้ข้อมูลในครั้งนี้ ประกอบด้วย
บุคลากรของเขตพื้นที่การศึกษา มหาวิทยาลัย โรงเรียน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย บุคลากรของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 8 เขต มหาวิทยาลัย
จำนวน 8 มหาวิทยาลัย และหน่วยงาน/องค์กร จำนวน 3
หน่วยงาน รวม 30 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา
ปฐมวัยจำนวน 12 ท่าน การรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ใช้การส่ง
แบบสอบถาม การศึกษาเอกสาร และการสนทนากลุ่ม การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้ความถี่ ค่าร้อยละและการวิเคราะห์
เนื้อหา โดยนำข้อมูลมาเรียบเรียงและจำแนกอย่างเป็น
ระบบ
ผลการวิจัยพบว่า
1) ผลการประเมินความต้องการจำ เป็นของ
หน่วยงานจากการสอบถามความคิดเห็น พบว่า ส่วนใหญ่มี
ความต้องการรับผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาเอกของ
สาขาปฐมวัยศึกษาเข้าทำงานในหน่วยงานและเห็นว่ามี
ความจำเป็นในการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรในระดับ
ปริญญาเอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการวิจัยเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ และการเป็นผู้นำในการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
2) ผลการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา ปฐมวัยศึกษา พบว่า มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตร เป็น 60 หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตร
ประกอบด้วย รายวิชาเอกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และ
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วย ผลการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ มุ่งเน้นให้สามารถใช้
กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมและสร้างองค์ความรู้
ใหม่ทางการศึกษาปฐมวัย มีความมุ่งมั่นสามารถแสวงหา
ความรู้และชี้นำตนเองเพื่อพัฒนาตนเองในการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและการเติบโตทางวิชาชีพ มีความเป็นผู้นำและการ
สร้างเครือข่ายองค์กรในการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อการพิทักษ์สิทธิ์
และผลประโยชน์ของเด็ก แนวทางการจัดหลักสูตรการเรียน
การสอนในระดับคุณวุฒิปริญญาเอกให้มีการจัดการเรียนรู้
โดยใช้วิจัยเป็นฐาน การพัฒนาความเป็นผู้นำเพื่อสร้างการ
เปลี่ยนแปลง และการมีประสบการณ์ทางการศึกษาปฐมวัย
กับองค์กรทางวิชาการและวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ
คำสำคัญ: หลักสูตร ดุษฎีบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย
Abstract
The purposes of this research were 1) to
assess the need of opening the doctor of
philosophy curriculum in Early childhood
education. 2) to develop curriculum structure,
courses, learning outcomes in accordance with
Thai Qualification Framework (TQF) for higher
education, and the guidelines for conducting
curriculum and instruction at Ph.D. level are
nationally recognized and comparable in
international standards. The participants in this
research include the officials of the educational
area, the universities, the schools, and the
institutes involved in Early childhood education.
The target group was 30 people consisted of the
officials of 8 Office of Educational Service Areas, 8
universities, and 3 institutes, and 12 Early
childhood education experts. The collecting data
were sending an opinion questionnaire, studying
documents and focus group. The data were
analyzed by means of frequency, percentage, and
content analysis by presenting the data and
arrangement systematically.
The results of the research were as follows:
1) The results of the need assessments of
the institutes from the opinion questionnaire, it
was found that the most of them want to accept
people who graduated with a doctorate degree in
early childhood education to work at their
institutes, and there is a need in education for
producing people who have knowledge and
expertise in research to create new knowledge and
be leaders in early childhood education.
2) The results of the development of the
doctor of philosophy program in Early childhood
education found that the total is 60 credits
consisted of at least 24 credits of core courses and
36 credits of dissertation. The learning outcomes
are in accordance with Thai Qualification
Framework focus on using of research processes to
develop innovations and create new knowledge in
early childhood education, to be committed to
seeking knowledge and directing themselves to
develop in lifelong learning and professional
growth, and having leadership and networking to
promote ethical in practice and professional ethics
for the safeguarding of children's rights and
interests. Guidelines for organizing curriculum and
instruction at the Ph.D. level based on researchbased
learning, leadership development for
transformation in early childhood education, and
making connection with academic and professional
early childhood organizations both inside the
country and worldwide.
Keywords: Curriculum, Doctor’s Degree, Early
Childhood Education

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##
เผยแพร่แล้ว
2017-08-29