การบูรณาการทฤษฎีสู่การปฏิบัติของนิสิตครูสาขาวิชาพลศึกษา Integrating Theory to Practice of Pre-service Physical Education Teachers

  • วิชาญ มะวิญธร

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบูรณา
การทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติของนิสิตครูสาขาวิชาพลศึกษาใน
ระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยคือ นิสิตสาขาวิชาพลศึกษา ที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์:
การปฏิบัติการสอนและการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนปี
การศึกษา 2559 จำนวน 78 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
ข้อมูลขั้นพื้นฐาน 2) ด้านการจัดการเรียนรู้ 3) ด้านการ
วางแผนการสอน และ 4) ด้านการปฏิบัติการสอน
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (μ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)
ผลการวิจัยพบว่า 1) นิสิตครูสาขาวิชาพลศึกษา
ส่วนใหญ่ มีภาระงานสอน 8-12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และ
นิสิตส่วนใหญ่สอนเฉพาะวิชาพลศึกษา 2) นิสิตคำนึงถึง
ความสำ คัญของการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้
นิสิตส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับขั้นของการฝึกหัดและขั้น
ของการนำไปใช้ ซึ่งเป็นขั้นที่นักเรียนจะได้มีส่วนในการ
เคลื่อนไหวตลอดกิจกรรมการเรียนการสอน 3) นิสิตส่วน
ใหญ่มีการวางแผนการสอนที่ให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมตลอดการจัดการเรียนรู้และออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้โดยคำนึงถึงเป้าหมายของวิชาพลศึกษา 4) นิสิต
สะท้อนให้เห็นว่าการปฏิบัติการสอน เป็นไปตามหลักของ
การสอนวิชาพลศึกษา
คำสำคัญ: นิสิตครูสาขาวิชาพลศึกษา พลศึกษา การเตรียม
ครูพลศึกษา
Abstract
The purpose of this research was to
investigate the integrating theory into practice of the
pre-service physical education teachers during their
student teaching. The participants were 78 preservice
physical education teachers who enrolled in
a field experience: student teaching and Classroom
Action Research course of academic year 2016. The
instrument was a questionnaire that was divided
into four aspects: 1) demography, 2) learning
management, 3) lesson planning, and 4) teaching
practice. The data were analyzed by using
descriptive statistics, which are frequency,
percentage, mean (μ), and standard deviation (σ).
The research findings were as follows: 1)
most of the pre-service teachers taught 8 – 10
periods per week and were assigned to teach only
physical education in school; 2) They recognized
and implemented the National Education Act B.C.
1999 and the Basic Education Core Curriculum B.E.
2551 as a guideline for their learning management.
Most of them focused on the practice and
application stages to ensure that students maintain
their movement during their instructional activities;
3) They planned their activities engaging students
into their lessons and designed their lesson
contributing to the purposes of teaching physical
education; 4) They reflected that their teaching
practices followed the principles of teaching
physical education.
Keywords: Pre-Service Physical Education Teachers,
Physical Education, Preparing Physical Education
Teachers

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##
เผยแพร่แล้ว
2017-08-29