ผลของการจัดกิจกรรมการใช้คำถามประกอบผังกราฟิกที่มีต่อการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย The Effect of Using Questioning and Graphic Organizers on Analytical Thinking of Preschool Children

  • วิมวิภา วิบูลชาติ
  • ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ
การคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัด
กิจกรรมการใช้คำถามประกอบผังกราฟิก กลุ่มเป้าหมายใน
การวิจัยครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยชายและหญิงอายุระหว่าง 4-
5 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่
2 ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนอนุบาลบ้านวาดฝัน
จำนวน 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แผนการ
จัดกิจกรรมการใช้คำถามประกอบผังกราฟิก จำนวน 28
แผน แบบประเมินการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย และ
แบบบันทึกพฤติกรรมหลังการจัดกิจกรรมการคิดวิเคราะห์
ของเด็กปฐมวัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานและการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า 1)เด็กที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
ใช้คำถามประกอบผังกราฟิกมีคะแนนการคิดวิเคราะห์ทั้ง 3
ด้าน ประกอบด้วยการวิเคราะห์ความสำคัญ การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ และ การวิเคราะห์โครงสร้าง หลังการทดลอง
สูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง 2) ผลการบันทึกพฤติกรรมหลัง
การจัดกิจกรรมการใช้คำถามประกอบผังกราฟิกที่แสดงถึง
การคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย พบว่า ในการทำกิจกรรม
เด็กมีพฤติกรรมที่แสดงออกทางด้านการคิดวิเคราะห์
ความสำ คัญได้คล่องแคล่วที่สุด ตามด้วยด้านการคิด
วิเคราะห์ความสัมพันธ์และด้านการคิดวิเคราะห์โครงสร้าง
ตามลำดับ
คำสำคัญ: การใช้คำถาม ผังกราฟิก การคิดวิเคราะห์
Abstract
The purpose of this research was to
compare analytical thinking of preschool children
before and after using questioning and graphic
organizers. The target groups in this study were 6
male and female preschool children, aged
between 4-5 years old. They studied at the
Kindergarten level 2 in the semester of academic
year 2015 at Baanwadfun Kindergarten. The
research instruments used in the study were 28
plans of using questioning and graphic organizers,
analytical thinking assessment and observation
recording of young children. Mean, Standard
deviation and content analysis were used for
analyzed data.
The result found that the children who
participated in the activities based on questioning
and graphic organizers had posttest scores higher
than pretest scores including analysis of
elements, analysis of relationships and analysis of
organizational principles. The result of
observation showed that the children had the
most analysis of elements. Along with analysis of
relationships and analysis of organizational
principles respectively.
Keywords: Questioning, Graphic Organizers, Analytical
Thinking

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##
เผยแพร่แล้ว
2017-08-29