การจัดประสบการณ์ดนตรีตามแนวคาร์ล ออร์ฟ เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม-อารมณ์ ของเด็กออทิสติกในระดับปฐมวัย The Carl Orff Musical Experience Provision to Develop Social-Emotional Skills of Preschool Children with Autism

  • ธวัชชัย ศรีเทพ
  • ชลาธิป สมาหิโต
  • ปัทมาวดี เล่ห์มงคล

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลที่ได้รับ
การจัดประสบการณ์ดนตรีตามแนวคาร์ล ออร์ฟ ที่มีต่อ
ทักษะทางสังคม-อารมณ์ของเด็กออทิสติกในระดับปฐมวัย
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เด็กออทิสติกอายุ
ระหว่าง 4-5 ปี จำนวน 3 คนที่ศึกษาอยู่โรงเรียนอนุบาล
เด่นหล้า เพชรเกษม ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัด
ประสบการณ์ดนตรีตามแนวคาร์ ออร์ฟ จำนวน 24 แผน
แบบสังเกตพฤติกรรมทักษะทางสังคม-อารมณ์ของเด็ก
ออทิสติกในระดับปฐมวัยและแบบบันทึกพฤติกรรมทักษะ
ทางสังคม-อารมณ์ของเด็กออทิสติกผลการจัดประสบการณ์
ดนตรีตามแนวคาร์ล ออร์ฟเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม-
อารมณ์ของเด็กออทิสติกในระดับปฐมวัยนั้น คะแนนเฉลี่ย
หลังการจัดประสบการณ์ดนตรีตามแนวคาร์ล ออร์ฟ สูงขึ้น
กว่าก่อนจัดประสบการณ์ดนตรีในทุกๆด้าน
คำสำคัญ: การจัดประสบการณ์ดนตรีตามแนวคาร์ล ออร์ฟ
ทักษะทางสังคม-อารมณ์ ปฐมวัย เด็กออทิสติก
Abstract
The purpose of this research was to study
the effect of the Carl Orff musical experience on
social skills in children with autism of preschool
children with autism. The target group of this
research was 3 preschool children with autism
ages 4-5 years at Denla Kindergarten (Petchakasem)
in second semester of 2015 . The research
included 24 musical experience plans, socialemotional
skills and observation form of
preschool children with autism. The result of this
research showed that the preschool children with
autism who participated in musical experience
had the mean pretest score was higher than the
posttest in all mean scores.
Keywords: The Carl Orff Musical Experience
Provision, Children with Autism, Social- Emotional
Skills, Preschool Children

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##
เผยแพร่แล้ว
2017-08-29