แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้สื่อประสม เรื่อง การบวกและการลบจำนวนเต็ม Trends in Learning Activities that focus on Addition and Subtraction Integer Using Multi-media

  • ธเนศ อินเมฆ
  • ต้องตา สมใจเพ็ง

บทคัดย่อ

บทสรุป
การเรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ใน
บรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน เป็นการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนให้ประสบ
ความสำเร็จ เนื่องจากการนำสื่อหลากหลายประเภท เช่น
สื่อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรม หรือสื่อการเรียนรู้จากเทคโนโลยี
ต่างๆ มาใช้จัดการเรียนรู้ร่วมกันสามารถช่วยอธิบาย
ความคิดรวบยอดของบทเรียนทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย
และรวดเร็วขึ้น และช่วยทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการ
ตรวจสอบ ประเมิน หรือทบทวนความรู้จากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ซึ่งกระบวนการเรียนรู้โดยการใช้สื่อประสมนี้ช่วย
ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นช่วยให้
นักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ส่งเสริม
ให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มในสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ มี
ความสามารถในการคิดแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดียิ่งขึ้น
สามารถศึกษาสาระการเรียนรู้ของบทเรียนได้อย่างเป็น
รูปธรรม ทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง คงทน นอกจากนี้
สื่อประสมยังช่วยเร้าความสนใจให้กับนักเรียน สร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ให้น่าสนใจมากขึ้น
คำสำคัญ: สื่อประสม จำนวนเต็ม
Summary
Learning from various materials in a fun
learning environment is a way of enhancing
students' learning. Therefore, using variety of
media, such as materials, equipments, activities
or learning materials from various technology to
manage learning, can explain the concept of
lessons, to facilitate students' under standing, and
help monitoring, assessing and reviewing learning
management. The use of multi-media will help to
enhance students' achievements, give students to
lance the opportunity to exchange knowledge
with each other, enhance creativities and
develop better problem-solving skills. Moreover,
students will be able to learn the lessons
substantially, to understand lessons correctlys
and stably.Besides, multi-media can stimulate
students ‘interest and create better learning
environments.
Keywords: Multi-Media, Integer

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##
เผยแพร่แล้ว
2017-08-29