การพัฒนาการฝึกอบรมแบบนำตนเองบนเว็บ โดยใช้เทคนิคการสอนงาน The Development of Self-Directed on Web-Based Training Using Coaching Technique

  • ดุสิต มุขยประเสริฐ
  • วัตสาตรี ดิถียนต์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาการ
ฝึกอบรมแบบนำตนเองบนเว็บ โดยใช้เทคนิคการสอนงาน
เรื่อง การใช้งานระบบบริหารจัดการงานซ่อมแซมต่าง ๆ ที่
ใช้ในการเคหะแห่งชาติ ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลทางด้าน
ทักษะของกลุ่มตัวอย่างที่ทำการฝึกอบรมแบบนำตนเองบน
เว็บ และ 3) ศึกษาความคิดเห็นต่อการเรียนรู้บนเว็บ
ฝึกอบรมแบบนำตนเอง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือพนักงานของ
การเคหะแห่งชาติที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลระบบบริหาร
จัดการงานซ่อมแซมจำนวน33คนด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งชั้นตามภูมิภาค (Stratified random sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยเว็บสำหรับการ
ฝึกอบรมแบบนำตนเอง โดยใช้เทคนิคการสอนงานแบบ
ประเมินคุณภาพเว็บสำหรับการฝึกอบรมแบบนำตนเอง
แบบทดสอบสำ หรับวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
แบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการ
ฝึกอบรมแบบนำตนเองบนเว็บ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและ dependent
t-test
ผลการวิจัยพบว่า 1) การฝึกอบรมแบบนำตนเอง
บนเว็บ โดยใช้เทคนิคการสอนงาน มีประสิทธิภาพเท่ากับ
90.45 /88.93 2) การฝึกอบรมแบบนำตนเองบนเว็บมีค่า
ดัชนีประสิทธิผลทางด้านความก้าวหน้าทางการเรียน
เท่ากับ 0.84 และ 3) ความคิดเห็นต่อการฝึกอบรมแบบนำ
ตนเองบนเว็บเป็นไปในเชิงบวก และเห็นประโยชน์ของการ
ฝึกอบรมแบบนำตนเองบนเว็บ
คำสำคัญ: การนำตนเอง การสอนงาน การฝึกอบรมบนเว็บ
Abstract
The objectives of this research were 1) to
develop and measure the self-directed web-based
training by using coaching technique with the subject
Repair Management System for National Housing
Authority in which it measured by using the efficiency
80/80 criteria. 2) determine the effectiveness of index
skills of representative sample through the selfdirected
directed web-based training using coaching
technique, and 3) explore attitudes of representative
sample toward the self-directed web-based training
by using coaching technique.
There were 33 participants for this study and
they were National Housing Authority's employeesin
management and repair system department. The
research instrument were self-directed web-based
training by using coaching technique, evaluation
form of web-based instruction quality, pretest and
posttest in learning achievement, and also openended
questionnaire for representative sample.
Descriptive analysis, standard deviation, and
Independent t-test were used to analyze the data
of this study.
The research results were shown 1) the
efficiency of self-directed web-based training by
using coaching technique was shown at 90.45
/88.93, 2) The effectiveness of index skills of
representative sample was shown at 0.84, and
3) Options of representative sample were positive
and they realized the advantages of self-directed
web-based training by using coaching technique
Keywords: Self-Directed, Coaching, Web-Based Training

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##
เผยแพร่แล้ว
2017-08-29