ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพโดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ คำถามเพื่อการสร้างเสริมพฤติกรรมการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น จังหวัดนนทบุรี Effectiveness of Health Education Program on Health Literacy Developmen

  • ชลดา อานี
  • กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์
  • ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้าง
เสริมความรอบรู้ทางสุขภาพโดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้
คำถามเพื่อการสร้างเสริมพฤติกรรมการป้องกันการมี
เพศสัมพันธ์ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด
นนทบุรี กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ปีการศึกษา
2558 ทำการคัดเลือกตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 32 คน กลุ่มตัวอย่างเข้ารับ
โปรแกรมสุขศึกษาการสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพ
เพื่อการสร้างเสริมพฤติกรรมการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์
ซึ่งใช้กลวิธีทางสุขศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบใช้คำถาม
และใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น การบรรยาย การ
อภิปราย การระดมสมองและเกม เป็นเวลาทั้งสิ้น 6
สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ
แบบสอบถามความรอบรู้ทางสุขภาพเพื่อสร้างเสริม
พฤติกรรมการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์และพฤติกรรมการ
ป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ทำการเก็บ
รวบรวมข้อมูลก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าสถิติ One simple t-test
ผลการวิจัยพบว่า มีประสิทธิผลของโปรแกรมสุข
ศึกษา คือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของคะแนนเฉลี่ยความ
รอบรู้ทางสุขภาพซึ่งประกอบไปด้วย การเข้าถึงข้อมูล
สุขภาพและบริการสุขภาพ ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการ
สื่อสาร ทักษะการตัดสินใจ การจัดการตนเองและการรู้เท่า
ทันสื่อของพฤติกรรมการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์และ
พฤติกรรมการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่าง
เพิ่มขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
คำสำคัญ: ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างเสริมความ
รอบรู้ทางสุขภาพ การจัดการเรียนรู้แบบใช้คำถาม
Abstract
The purpose of this quasi-experimental
research aimed to study effectiveness of Health
education program for health literacy development
by questioning method for sexual relations
prevention behaviors among junior high school
students, Nonthaburi Province. The samples of this
study were junior high school students at
Traimudomsuksapatanakarn Nonthaburi selected by
simple random sampling method. There were 32
samples participated in health education program
to promote health literacy for sexual relations
prevention behaviors. Questioning method and
various activities such as lecture, discussion,
brainstorming and game were used in the program
for 6 weeks. Questionnaire developed by the
researcher was used as an instrument in this study.
Data were collected at before and after
implementing the program. Mean, standard
deviation and one simple t-test were used to
analyze the data
The study results showed that, the
effectiveness of program was the samples had
higher scores on health literacy sexual relations
prevention behaviors literacy contains with access,
cognitive, communication skill, decision skill, selfmanagement
and media literacy and sexual
relations prevention behaviors than before
participating in the program at a .05 significant level.
Keywords: Effectiveness of Health Education
Program on Health Literacy, Questioning Method

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##
เผยแพร่แล้ว
2017-08-29