ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างเสริม ความรอบรู้ทางสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันความรุนแรงทางด้านร่างกายของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 Effectiveness of Health Educ

  • ศรีสุดา พรหมภักดี
  • กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์
  • ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองมี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุข
ศึกษาโดยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้าง
เสริมความรอบรู้ทางสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันความ
รุนแรงทางด้านร่างกาย และพฤติกรรมการป้องกัน
ความรุนแรงทางด้านร่างกาย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำ นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 กลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ทำการสุ่มอย่างง่าย ได้
กลุ่มทดลอง จำนวน 56 คน และกลุ่มเปรียบเทียบ
จำนวน 53 คน กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมสุขศึกษา
โดยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาความ
รอบรู้ทางสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันความรุนแรง
ทางด้านร่างกายที่ผู้วิจัยจัดให้ เป็นเวลา 4 สัปดาห์
ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบได้รับการเรียนการสอนในสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาของโรงเรียน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามก่อนและหลังการทดลอง ทำ การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน Paired Sample t-itestiiและ
Independent t-test
ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่ม
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรอบรู้ทางสุขภาพเกี่ยวกับ
การป้องกันความรุนแรงทางด้านร่างกาย และ
พฤติกรรมการป้องกันความรุนแรงทางด้านร่างกาย
สูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
คำสำคัญ: กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
การสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพ การป้องกัน
ความรุนแรงทางด้านร่างกาย
Abstract
The purpose of this quasi-experimental
research aimed to study effectiveness of health
education program using participatory leaning
health literacy development on physical violent
prevention of secondary school students of
Saraburi Primary Educational Service Area Office
2. The simples of this study were Matayomsuksa
3 of Saraburi Primary Educational Service Area
Office 2. Fifty six and fifty three students were
randomly assigned to the experimental and
control groups respectively. The experimental
group participated in 4 weeks health education
program to develop physical violent prevention
literacy using participatory learning process. The
comparison group participated in regular health
education class. Questionnaire was used as an
instrument in this study. Data was collected at
before and after implementing the program.
Mean, standard deviation, paired sample t-test
and independent t-test were used to analyze
the data.
The study results showed that after
participating in the health education program,
the experimental group had higher scores on
physical violent prevention literacy and violent
prevention behavior than before participate in
the program and than those in the control
group at a .05 statistical significant level.
Keywords: Participatory Leaning Process Health
Literacy Development Physical Violent
Prevention

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##
เผยแพร่แล้ว
2017-08-29