การพัฒนาหลักสูตรสอนเสริมระยะสั้น เรื่อง การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 จังหวัดขอนแก่น The development of the Short Courses on Increasing Value Added of Local Product for a High School Education of Khonk

  • สุภารัตน์ ทองชุม
  • ณัฏฐ์วิชิดา เลิศพงศ์รุจิกร
  • นงลักษณ์ มโนวลัยเลา

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรสอน
เสริมระยะสั้นเรื่อง การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
ขอนแก่นวิทยายน 2 อำ เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 จังหวัดขอนแก่น
จำนวน 29 คน จาก 29 โรงเรียน และสัมภาษณ์ครูผู้สอน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำ นวน 5 คนเครื่องมือสำ คัญที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามความคิดเห็น แบบสัมภาษณ์แบบเชิงลึกครูที่
สอน หลักสูตรสอนเสริมระยะสั้น แผนการจัดการเรียนรู้
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัยมี
ดังนี้1) ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน พบว่า หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทางการศึกษามีแนวทางในการพัฒนาการศึกษาให้
ทั่วถึงและมีคุณภาพ รวมทั้งส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ
มีทักษะการทำงาน สามารถนำเทคโนโลยีจากภูมิปัญญา
พื้นบ้าน ภูมิปัญญาไทย มาใช้ในการทำงานอย่างถูกต้อง
ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี
ความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง 2) ผล
การพัฒนาหลักสูตรสอนเสริมระยะสั้น มีองค์ประกอบของ
หลักสูตร ดังนี้ หลักการ จุดมุ่งหมาย เนื้อหา เวลาเรียน
แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 6 แผน สื่อการเรียนรู้ การ
วัดผลประเมินผล ซึ่งเนื้อหาของหลักสูตรมีความ
สอดคล้องกับจุดประสงค์และมีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้
ในการจัดการเรียนรู้ 3) ผลการทดลองใช้หลักสูตรสอน
เสริมระยะสั้น พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง ถ่ายทอดความรู้โดยผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน
ร่วมกับครูและผู้วิจัย ลักษณะการถ่ายทอดความรู้ของผู้รู้ มี
การประเมินผลงาน/ชิ้นงาน และทักษะการปฏิบัติงาน
ร่วมกันระหว่างนักเรียน และครูผู้สอน สังเกตพฤติกรรม
เพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยนักเรียน และ
ครูผู้สอน และ 4) ผลการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร
สอนเสริมระยะสั้น พบว่า นักเรียนให้ความร่วมมือในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างดี และมีข้อบกพร่อง
ที่ควรปรับปรุงแก้ไข เรื่องระยะเวลาที่กำหนดไม่เพียงพอต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้ใน
ภาคปฏิบัติ
คำสำคัญ: หลักสูตรสอนเสริมระยะสั้น การเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
Abstract
The objectives of this study were to
develop the short-course curriculum of value
added on local products for high school students
in KhonKaenwittayayon 2 school, KhonKaen. The
population of this study was 29 teachers in
learning area of career and technology from 29
schools under the Office of Education Service
Area 25, and 5 teacher from interview in learning
area of career and technology, who have
knowledge in local products. Employed research
instruments were a questionnaire of opinion,
deeply interview teachers, short course
curriculum, learning and education plan, and
educational achievement tests. Research findings
were as follows: 1) From the basic data, it was
found that the educational department had
development plan for all over education and
improving quality; physical, spiritual, and
intellectual. Also it improved knowledge, virtue,
morality and good culture for living. Students
could not only live with other people happily,
but also enhance national art and culture,
religious, and athletics. Student would get
working skill, management skill, and use
information technology and integration among
technology, intelligence of locality, and local
product in properly. Moreover, they would get
capability for their career and lives, and continue
to improve themselves, 2) The result from
development of short course curriculum in
increasing a value added on local products for
high school students in KhonKaenWittayayon 2
school, khonkaen province, it was concluded that
components of this curriculum were principle,
subject matter, aim, study time, instructional
media, Assessment of Learning Outcomes and 6
plans of learning management plan. Experts of
evaluation’s curriculum found that the subject
matter matched with the purpose of learning skill
and was proper for using in learning management,
3) Based on the finding of this investigation by
testing in using the short course curriculum, it was
summed up that the majority was direct learning
from experiencing and was taught by folk expert
with teacher and researcher. The pattern of
teaching was evaluated projects and products,
and association among students and teacher and
4) The result from evaluated and improved the
short course curriculum showed that in learning
and teaching behavior students satisfyingly
cooperated in activity and learning. In improving
curriculum, there were defective plans that
should change and improve such as time for
learning and doing in activities, especially in
practical part.
Keywords: Short Course Curriculum, Value Added,
Local Product

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##
เผยแพร่แล้ว
2017-08-29