แนะนำหนังสือ แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาสู่การปฏิบัติ Contemplative Education Concept to Practice

  • นายถวิล ไพรสณฑ์

บทคัดย่อ

จิตตปัญญาศึกษาเป็นหัวข้อการศึกษาอาจจะถือว่า
ง่ายก็ง่าย จะถือว่ายากก็ยากมาก เพราะไม่ใช่เป็นศาสตร์
อย่างวิทยาศาสตร์ทั่วไป แต่เป็นการศึกษาคุณภาพและ
จิตใจของมนุษย์เป็นสำคัญ ซึ่งการศึกษาตามนัยดังกล่าวคง
หนีไม่พ้นการศึกษาทางด้านจิตใจด้วย เพราะมนุษย์
ประกอบไปด้วยร่างกาย ซึ่งในทางกายภาพสามารถ
ตรวจสอบและค้นคว้าได้ด้วยเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัย
และล้ำยุคในโลกปัจจุบันได้ แต่ในทางจิตใจยังไม่สามารถทำ
ได้ เว้นแต่จะต้องอาศัยพฤติกรรมแต่ละบุคคลมาวิเคราะห์
และเชื่อมโยง สมมติว่าคนคนนั้นมีจิตใจเป็นอย่างไร จึงเป็น
การยากที่จะให้คำตอบที่ถูกต้องว่า เป็นไปตามที่วิเคราะห์
หรือไม่ คงพูดได้แต่เพียงว่า ถ้ามีพฤติกรรมอย่างนั้นแล้ว
จิตใจของคนคนนั้นจะเป็นอย่างไร จึงเป็นเพียงการ
คาดคะเนเท่านั้น
การศึกษาเรื่องนี้เพื่อทำ ให้เป็นระบบคล้าย ๆ
ศาสตร์อย่างหนึ่ง จึงเป็นเรื่องที่ยากมาก เพราะเหมือนที่มี
คำพังเพยโบราณนับร้อยปี แต่ก็ยังทันสมัยใช้ได้อยู่ ซึ่งกล่าว
ว่า “จิตมนุษย์นี้ไซร์ยากแท้หยั่งถึง” และหากพูดว่าเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ รวมทั้งด้านจิตใจ ได้เกิดขึ้นมา
ตั้งแต่มีโลกและมีมนุษย์แล้ว ไม่ใช่เพิ่งเกิดตอนนี้ แต่เมื่อ
ความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีมากขึ้น
จนเกือบจะถึงที่สุดแล้ว กลุ่มนักคิดจึงจำเป็นต้องหันมา
ศึกษาเรื่องจิตใจของมนุษย์เพื่อหาความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมของมนุษย์เอง
ท า ง ผู้เ ขีย น ห นัง สือ เ ล่ม นี้ ซึ่ง ใ น ข ณ ะ นั้น
ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธินี วงศ์วานิช
รัมภกาภรณ์ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์) ได้
มุ่งมานะศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้ และได้นำมาเขียนเป็นเอกสาร
รูปเล่ม จัดหมวดหมู่ ให้ผู้อ่านได้อ่านเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น
และจึงใช้เป็นประโยชน์ของการศึกษาเล่าเรียนของนิสิต
นักศึกษา และผู้ใฝ่รู้ทั่วไปอีกด้วย
ซึ่งทางผู้เขียนได้แบ่งเนื้อหาเป็น 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 เกี่ยวกับแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ที่ประกอบด้วย
3 บท บทที่ 1 ความหมายของจิตตปัญญาศึกษา ซึ่งในบทนี้
มีจุดประสงค์ให้ผู้อ่านได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมายของแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ที่มีทั้งคำอธิบายที่
เกิดขึ้นจากมุมมองนักคิด นักการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ บทที่ 2
ความเป็นมา แนวคิดและความสำคัญของจิตตปัญญาศึกษา
โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้อ่านได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความเป็นมาของหลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับจิตต
ปัญญาศึกษา ตลอดจนทำให้เข้าใจถึงความสำคัญและความ
จำเป็นของแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาที่มีต่อการจัดการศึกษา
ในการพัฒนาผู้เรียนจากผู้ไม่รู้ มาสู่ผู้รู้ และมุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพด้านในทั้งด้านจิตใจเพื่อให้เกิดปัญญา บทที่
3 เป้าหมายปรัชญาพื้นฐานของการจัดกระบวนการเรียนรู้
ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ผู้เขียนมีจุดประสงค์เพื่อให้
ผู้อ่านมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายและปรัชญา
พื้นฐานการจัดากรเรีนรรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและ
นำไปสู่การเปี่ยนแปลงผู้เรียนด้านการประพฤติ การปฏิบัติ

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##
เผยแพร่แล้ว
2017-08-29