วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ (Kasetsart Educational Review)

วารสารศึกษาศาสตรปริทัศน์ เป็นวารสารวิชาการราย 4 เดือน (3 ฉบับต่อปี) ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ นิสิต คณาจารย์ ข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนักวิชาการทั่วไป มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวิทยาการในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เรื่องที่เสนอเพื่อตีพิมพ์ ผลงานวิชาการที่รับพิจารณาให้ตีพิมพ์ มีคุณลักษณะต่อไปนี้ บทความ บทความวิจัย บทความ ปริทัศน์ และบทพินิจหนังสือ ต้นฉบับที่พิจารณาเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนี้จะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน และ ไม่อยู่ ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น เรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองจาก ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

b1_300b2_300b1_301_300

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 32, No 2 (2017): ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม

Table of Contents

บทความวิจัย

บรรณาธิการ วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 PDF
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 32 ฉบับท ปกใน 32-2
กองบรรณาธิการ-eng_32-2 PDF
กองบรรณาธิการ-eng_32-2 กองบรรณาธิการ-eng_32-2
บรรณาธิการแถลง PDF
รองศาสตราจารย์ ดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์
สารบัญปีที่ 32 ภาษาไทย PDF
สารบัญปีที่ 32 ภาษาไทย สารบัญปีที่ 32 ภาษาไทย
สารบัญภาษาอังกฤษ PDF
สารบัญปีที่ 32 ภาษาอังกฤษ
กระบวนการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ในกระบวนวิชา CEE2205 (ความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็ก) Learning Process of Creativity-Based Learning (CBL) in the CEE2205 (Creativity for Children) Course PDF
สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์ 1-9
แนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย High School Students’ Understanding of Solution Concepts PDF
ลัดดาวัลย์ บูรณะ, จรรยา ดาสา 10-17
การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าด้านคอมพิวเตอร์ และการบริการ ด้านเครือข่าย: กรณีศึกษา Brain Com’s Service Efficiency Development of Computer Systems and Network Services for Warehouse Management: Case Study of Brain Com's Service PDF
ประพัฒสอน เปียกสอน, ชุติเดช มั่นคงธรรม, กัญญาภัทร ขาวเรือง 18-23
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการจัดการของธุรกิจโรงงานเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมยานยนต์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก Factors Effect to the Success of the Management of Factory about Automotive Industry in the Eastern Seaboard PDF
ชุติเดช มั่นคงธรรม, ประพัฒสอน เปียกสอน, ชาริณี พลวุฒิ 24-30
อาวุธของยักษ์พรหมพงศ์ในการแสดงโขนตามบทโขนกรมศิลปากร ,Weapons of Prom Pong Demon Role Appeared in the Script of Khon Performance of the Fine Arts Department PDF
ว่าที่ร้อยตรีปิยชาติ แก้วมณี 31-40
ความสามารถของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 The ability Grade 5 Student's Scientific Method PDF
บาซีเราะห์ เจ๊ะมะ, ปิยนันท์ พนมรักษ์, พิศาล แสนโยชน์, มุนินทร์ นาคพล, ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ 41-44
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน Grade 6 Students’ Analytical Thinking Skill in Concept of Substance in Daily Life PDF
จันทิมา สำราญรื่น, เพชรนภา อัตเส็น, ศุภรัตน์ ตั้งมั่น, สุทาพร เสริฐบุตร, ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ 45-48
การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21ของนิสิตสาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา The Study of Teachers’ Instruction to Promote Students’ Learning Skills in 21st Century of Business and Computer Education PDF
ธนวิทย์ อิ่มยิ้ม, เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์, พนิต เข็มทอง, ปานเทพ ลาภเกษร 49-54
ผลการฝึกงานเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการทำงานของนิสิตในรายวิชาฝึกงาน ของสาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ The Effects of Practicum Working Experiences to Strengthen Students’ Self-Determination Behaviors in PDF
เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์, อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 55-64
ห้องเรียนพหุวัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติภาพในเด็กปฐมวัย Multicultural Classroom with Peaceful Coexistence in Young Children PDF
ปารมี สิงหเดโชชัย 65-72
การศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ The Study of Master of Education Curriculum (Improved Version B.E. 2560), Early Childhood Education, Faculty of Education, Kasetsart Uni PDF
ปัทมาวดี เล่ห์มงคล, ชลาธิป สมาหิโต, อรพรรณ บุตรกตัญญู, เพ็ญศรี แสวงเจริญ, ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร 73-80
การพัฒนาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ The Development of Doctor’s Degree Curriculum in Early Childhood Education, Faculty of Education, Kasetsart University PDF
ปัทมาวดี เล่ห์มงคล, ชลาธิป สมาหิโต, อรพรรณ บุตรกตัญญู, เพ็ญศรี แสวงเจริญ 81-94
การบูรณาการทฤษฎีสู่การปฏิบัติของนิสิตครูสาขาวิชาพลศึกษา Integrating Theory to Practice of Pre-service Physical Education Teachers PDF
วิชาญ มะวิญธร 95-103
ผลของการจัดกิจกรรมการใช้คำถามประกอบผังกราฟิกที่มีต่อการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย The Effect of Using Questioning and Graphic Organizers on Analytical Thinking of Preschool Children PDF
วิมวิภา วิบูลชาติ, ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร 104-109
การจัดประสบการณ์ดนตรีตามแนวคาร์ล ออร์ฟ เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม-อารมณ์ ของเด็กออทิสติกในระดับปฐมวัย The Carl Orff Musical Experience Provision to Develop Social-Emotional Skills of Preschool Children with Autism PDF
ธวัชชัย ศรีเทพ, ชลาธิป สมาหิโต, ปัทมาวดี เล่ห์มงคล 110-120
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้สื่อประสม เรื่อง การบวกและการลบจำนวนเต็ม Trends in Learning Activities that focus on Addition and Subtraction Integer Using Multi-media PDF
ธเนศ อินเมฆ, ต้องตา สมใจเพ็ง 121-128
การพัฒนาการฝึกอบรมแบบนำตนเองบนเว็บ โดยใช้เทคนิคการสอนงาน The Development of Self-Directed on Web-Based Training Using Coaching Technique PDF
ดุสิต มุขยประเสริฐ, วัตสาตรี ดิถียนต์ 129-136
ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพโดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ คำถามเพื่อการสร้างเสริมพฤติกรรมการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น จังหวัดนนทบุรี Effectiveness of Health Education Program on Health Literacy Developmen PDF
ชลดา อานี, กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์, ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา 137-143
ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างเสริม ความรอบรู้ทางสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันความรุนแรงทางด้านร่างกายของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 Effectiveness of Health Educ PDF
ศรีสุดา พรหมภักดี, กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์, ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา 144-150
การพัฒนาหลักสูตรสอนเสริมระยะสั้น เรื่อง การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 จังหวัดขอนแก่น The development of the Short Courses on Increasing Value Added of Local Product for a High School Education of Khonk PDF
สุภารัตน์ ทองชุม, ณัฏฐ์วิชิดา เลิศพงศ์รุจิกร, นงลักษณ์ มโนวลัยเลา 151-157
แนะนำหนังสือ แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาสู่การปฏิบัติ Contemplative Education Concept to Practice PDF
นายถวิล ไพรสณฑ์ 158
นโยบายการจัดพิมพ์ วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ PDF
นโยบายการจัดพิมพ์ วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 160-161