เผยแพร่แล้ว: 2017-08-29

บรรณาธิการ วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 2

วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 32 ฉบับท ปกใน 32-2

กองบรรณาธิการ-eng_32-2

กองบรรณาธิการ-eng_32-2 กองบรรณาธิการ-eng_32-2

บรรณาธิการแถลง

รองศาสตราจารย์ ดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์

สารบัญปีที่ 32 ภาษาไทย

สารบัญปีที่ 32 ภาษาไทย สารบัญปีที่ 32 ภาษาไทย

สารบัญภาษาอังกฤษ

สารบัญปีที่ 32 ภาษาอังกฤษ

ความสามารถของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 The ability Grade 5 Student's Scientific Method

บาซีเราะห์ เจ๊ะมะ, ปิยนันท์ พนมรักษ์, พิศาล แสนโยชน์, มุนินทร์ นาคพล, ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ

41-44

ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน Grade 6 Students’ Analytical Thinking Skill in Concept of Substance in Daily Life

จันทิมา สำราญรื่น, เพชรนภา อัตเส็น, ศุภรัตน์ ตั้งมั่น, สุทาพร เสริฐบุตร, ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ

45-48