Vol 31, No 3 (2016)

กันยายน - ธันวาคม 2559

Table of Contents

Articles

การเตรียมความพร้อมด้านการจัดการงานบุคคลของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ PDF
ศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์, ฐานกุล กุฏิภักดี, รันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ 1-8
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับ นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา PDF
กำธร ขวัญเสน่ห์, อุษา คงทอง, อังคณา กรัณยาธิกุล 9-21
การส่งเสริมแนวคิดวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ เรื่องปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับดวงจันทร์ ด้วยการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานร่วมกับวิธีการถามคือสอน PDF
ณัฐพล หนูจินจิตร 22-33
สะเต็มศึกษาบนเส้นทางวิชาการรับใช้สังคม: จุดเปลี่ยนการเรียนรู้สู่อนาคต PDF
สุทธิดา จำรัส 34-47
ความสำคัญของวิศวกรรมในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 PDF
อภิสิทธิ์ ธงไชย 48-53
การส่งเสริมความเข้าใจแนวคิดทางฟิสิกส์: การพัฒนาวิชาชีพสำหรับครูวิทยาศาสตร์ ในจังหวัดสระแก้ว PDF
ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล, ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์, ณสรรค์ ผลโภค 54-62
คุณลักษณะที่แสดงถึงความพร้อมทางอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอรรถวิทย์ กรุงเทพมหานคร PDF
กัลยาณี กองปิ่น, ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร, ปานเทพ ลาภเกษร 63-69
ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ PDF
นิรมล สิริภัคนันท์, ภัทรวรรธน์ จีรพัฒนธนธร, รัชดากร พลภักดี 70-76
แนวทางการสืบทอดวัฒนธรรมและอาชีพการทอผ้าทอไทยวนของศูนย์วิสาหกิจชุมชนทอผ้า บ้านโนนกุ่ม อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา PDF
เพียงดาว สภาทอง, ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร, ปานเทพ ลาภเกษร 77-83
การจัดการเรียนการสอน งานธุรกิจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา PDF
นิตยา ประดิษฐสุวรรรณ, เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์, วิกร ตัณฑวุฑโฒ, ปานเทพ ลาภเกษร 84-93
ความเครียด และการปรับตัวของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี PDF
นันทิพย์ หาสิน, อังคณา ขันตรีจิตรานนท์, นนทลี พรธาดาวิทย์ 94-101
Study of the Essential Research Skills for Graduate Education PDF
Sasiya Sutasuwan, Sitthikorn Sumalee, Witsanu Supsombat 102-113
Open Educational Resources on Integrated Curriculum in SBE Context for Foreign Language Education PDF
Jutatip Luechai, Maturos Chongchaikit, Thipwimon Wangkaewhiran 114-120
Open Educational Resources on Online Training Management For Foreign Language Education PDF
Apiwat Sornsukong, Nopphawan Chimroylarp, Piranya Bunnag 121-127
Open Educational Resources on Curriculum Evaluation for Foreign Language Education PDF
Pawirat Prompes, Somtawil Dhanasobhon, Maturos Chongchaikit 128-134
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาความอยู่ดีมีสุข เชิงอัตวิสัยของผู้สูงอายุ PDF
อวยพร ตั้งธงชัย, ณัฐยา แก้วมุกดา, พีระเดช มาลีหอม, มาสริน ศุกลปักษ์ 135-143
The Readiness in Mathematics Pedagogical Content Knowledge of Pre-service Teachers PDF
Wandee Kasemsukpipat 144-152
การจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาเรื่องของดีเมืองร้อยเอ็ดเพื่อพัฒนาความสามารถ ในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย PDF
เกตุมณี เหมรา, ชลาธิป สมาหิโต 153-158
การใช้ชุดกิจกรรมแบบปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย PDF
ศิริทัย ธโนปจัย, ปัทมาวดี เล่ห์มงคล 159-164
การสร้างเครื่องทดสอบเวลาปฏิกิริยาการตอบสนองของการทำงานระหว่างตากับ การเคลื่อนไหวของร่างกายไปยังตำแหน่งเป้าหมาย เพื่อใช้ในกีฬาแบดมินตัน PDF
ณัฐวุฒิ ไวโรจนานันต์, ชาญชัย ขันติศิริ 165-174
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากเกมมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีพฤติกรรมการเล่นเกมแตกต่างกัน PDF
วิชา ฉัตรศิริยิ่งยง, กอบกุล สรรพกิจจำนง 175-185
การพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะนิสิตตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ PDF
อัจฉริยา เล็กเพชร, ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์, พิกุล เอกวรางกูร 186-195
การสร้างแบบทดสอบทักษะและเกณฑ์ทักษะกีฬาเทนนิส สำหรับนิสิตระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ PDF
วศิน โต๊ะแสง, ณัฐยา แก้วมุกดา, บุญส่ง โกสะ 196-204
ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อพัฒนาความรอบรู้ทางสุขภาพโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ ในการสร้างเสริมพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี PDF
ชุติมา เจียมใจ, กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์, ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา 205-215

บทพินิจหนังสือ

ห้องเรียนแห่งอนาคต เปลี่ยนครูให้เป็นโค้ช: Future Classroom: The Transition from Teacher to Coach PDF
หัตถกาญจน์ อารีศิลป์ 216-221