Vol 32, No 1 (2017)

มกราคม- เมษายน 2560

Table of Contents

Articles

หน้าปกวารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ Kasetsart Educational Review PDF
หน้าปกวารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ Kasetsart Educational Review
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ PDF
กองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ
บรรณาธิการแถลง PDF
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์ 1
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี PDF
วัชราภรณ์ เพ็งสุข 7
การศึกษาพัฒนาการหลักสูตรประเภทวิชาธุรกิจ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษา PDF
สุรวีร์ เพียรเพชรเลิศ 14
การพัฒนาการเล่น เพื่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 PDF
ปิยนันท์ พูลโสภา 20
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5 ขั้น) เรื่อง เซลล์และกระบวนการดำรงชีวิตของพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 PDF
พุทธิพร สายสงเคราะห์ 28
การวิพากษ์กระบวนวิชาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามกรอบ 3 คุณ PDF
สมเกียรติ อินทสิงห์, สุนทรี คนเที่ยง, นิธิดา อดิภัทรนันท์, พงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว, นทัต อัศภาภรณ์, ศักดา สวาทะนันทน์, นงลักษณ์ เขียนงาม 36
อนาคตการศึกษาไทยในบริบทไทยแลนด์ 4.0 ตามมุมมองของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ PDF
วรรณดี สุทธินรากร 47
การศึกษาแนวทางการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 PDF
สุชาติ เปรมสุริยา, จุฬารัตน์ วัฒนะ 51
สภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต PDF
ธัญวรัตน์ เหมือนสร้อย, เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์, พนิต เข็มทอง, ปานเทพ ลาภเกษร 58
สมรรถนะตามความจริงและสมรรถนะที่พึงประสงค์ของครูสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใต้กรอบสมรรถนะครูในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน PDF
ธัญญลักษณ์ คุณาพรวัฒน์, ภัทรวรรธน์ จีรพัฒนธนธร, ปานเทพ ลาภเกษร 68
การพัฒนาสมรรถนะผู้นำด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ในองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร สำหรับผู้บริหารในโรงเรียนหัวเฉียว อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร PDF
มารุต นนทสายธาร, ภัทรวรรธน์ จีรพัฒนธนธร, ปานเทพ ลาภเกษร 75
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จังหวัดสมุทรสาคร PDF
นุจรี ศรีใส, เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์, สุชาวดี เกษมณี, ปานเทพ ลาภเกษร 80
ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อศูนย์วิจัยการศึกษาเพื่อเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา PDF
ระพีพร ศุภมหิธร, รัชฎา ทับเทศ, อรไท อ๊อกกังวาล, มณฑา หิรัญบัฏ, รุ่งฤดี ลุ่มร้อย, พรพรรณ เลียบสวัสดิ์ 91
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยอีเลิร์นนิ่งของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอร์แตกต่างกัน PDF
สุรินทร์ เกษร์สุวรรณ์, กอบกุล สรรพกิจจำนง 101
ผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเพื่อลดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายของนักเรียนหญิง อายุ 13 ปี โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ จังหวัดนครพนม PDF
ภาพพิมพ์ พรหมวงศ์, ชาญชัย ขันติศิริ, สมบัติ อ่อนศิริ 108
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อความหมายของเด็กปฐมวัย PDF
จิตรา พลสุธรรม, ชลาธิป สมาหิโต 117
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสตีมศึกษาที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย PDF
หทัยภัทร ไกรวรรณ, ปัทมาวดี เล่ห์มงคล 123
ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อพัฒนาความฉลาดทางสุขภาพด้านทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา PDF
สุภาณี วงษ์สิงห์, สมบูรณ์ จิระสถิตย์, ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา, พันตรีหญิงณัฐกฤตา ศิริโสภณ, ภูเบศร์ นภัทรพิทยาธร 132
การประเมินการใช้หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ PDF
ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์, ดารณี อุทัยรัตนกิจ, ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์, ดรุณวรรณ แก้วหนูนวล, วรางคณา โสมะนันทน์, อัญชัญ โทนเดี่ยว 138
บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) How People Learn PDF
จิราภรณ์ ทองเทียนชัย, ทินกร พันเดช, ปรัชญาพร ธรรมวาโร, พิชญ์สิณี จ่าแก้ว, ภูริต สงวนศักดิ์, รัตนเกล้า ประดิษฐ์ด้วง, วรกมล ปล้องมาก, ศรายุทธ ดวงจันทร์, สุภารัตน์ สาลียงพวย, อาทิตยา สีหราช, ฮกเฬง เสียง, สลา สามิภักดิ์