วารสารครุพิบูล

วารสารเพื่อการตีพิมพ์บทความวิชาการ นำเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

วารสารได้จัดทำทั้งในรูปแบบตีพิมพ์ ISSN 2351-0943 (Print) ตั้งแต่ปี 2557
และได้จัดทำเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ISSN 2586-8969 (Online) ตั้งแต่ปี 2557

 

https://www.tci-thaijo.org/index.php/edupsru/index


Journal Homepage Image

Announcements

 

*

 
วารสารได้จัดทำทั้งในรูปแบบตีพิมพ์ ISSN 2351-0943 (Print) ตั้งแต่ปี 2557
และได้จัดทำเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ISSN 2586-8969 (Online) ตั้งแต่ปี 2557
 
Posted: 2017-09-01
 
More Announcements...

Vol 4, No 1 (2017): มกราคม - มิถุนายน 2560

Table of Contents

บทความวิจัย

รูปแบบการบริหารงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504) PDF
ประจวบ จันทร 1-11
การศึกษาปัญหาและความต้องการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม PDF
ธัญญาพร ก่องขันธ์, สุนทรี จูงวงค์สุข, อภัยชนม์ สัจจะพัฒนกุล, กล้าหาญ พิมพ์ศรี, วริศรา ตั้งค้าวานิช 12-22
Primary Students’ use of Picture Book for Vocabulary Learning In a Global English Context PDF
Sureeporn Penglia, Patama Puttasem 23-33
การศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี PDF
ศริญญา นารถบุญ, ประวัติ ยงบุตร 34-44
การประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดเพชรบูรณ์ PDF
เทิน สีนวน 45-58