วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ 1  (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) จัดทำโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นวารสารราย 4 เดือน (จัดพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนคณาจารย์ นักศึกษา ข้าราชการ นักวิชาการ และนักวิจัยทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ในการนำเสนอผลงานวิชาการทางสาขาศึกษาศาสตร์  ผลงานทางวิชาการที่รับพิจารณาตีพิมพ์ ได้แก่ บทความวิชาการ และบทความวิจัย ซึ่งต้องเป็นต้นฉบับที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น  บทความทุกเรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ และผ่านการพิจารณาความถูกต้องทางวิชาการ (Peer reviewed) จากผู้ทรงคุณวุฒิ (Reviewer) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยการประเมินเป็นแบบปกปิดรายชื่อทั้งผู้ประเมินและผู้เขียนบทความ (Double - blind peer review) 

Print ISSN : 0857-1791
Online ISSN : XXXX-XXXX

 

 

 

ขอเชิญชวนส่งบทความทางวิชาการเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์

2018-09-29

ขอเชิญชวนส่งบทความทางวิชาการเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์  ทั้งนี้ สามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 (2562): ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2562

เผยแพร่แล้ว: 2019-09-02

โลกที่เปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ท่ีผ่านสู่ Active Learning

อริยา คูหา, สรินฎา ปุติ, ฮานานมูฮิบบะตุดดีน นอจิ

1-13

การจัดการเรียนรู้ภัยพิบัติ : อุทกภัยในภาคใต้

กาญจนา ศิริมุสิกะ, ศิริขวัญ ชิณศรี

14-27

การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะนักศึกษาครูในศตวรรษที่ 21

ปัณยตา บัณฑิตกุล, สุธาสินี บุญญาพิทักษ์, เมธี ดิสวัสดิ์

112-121

ปัญหาและการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน ระดับประถมของเทศบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันชัย ธรรมสัจการ, อังคณา ธรรมสัจการ, ยะพา เจ๊ะนิ, สุเมธ พรหมอินทร์, นัฎจรี เจริญสุข, พรนค์พิเชฐ แห่งหน

122-135

ดูเล่มทุกฉบับ

อยู่ในฐานข้อมูล tci