เลขหน้าในหน้าเว็บ หน้าเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ 4.3 

4.4 การประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ เลือก Enable