ถ้าข้อความยาว ให้ตัดมาไว้ข้างล่าง แต่แนะนำให้เขียนให้จบเลย