การศึกษาสมบัติของวัสดุควบคุมกำลังต่ำที่ผสมด้วยเถ้าลอยเพื่อใช้เป็นวัสดุพื้นทาง

Main Article Content

สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง พิชชา จองวิวัฒสกุล ธนกร ชมภูรัตน์

Abstract

บทความนี้นำเสนอการใช้เถ้าลอยในวัสดุควบคุมกำลังต่ำในงานก่อสร้างทาง โดยเป็นการศึกษาเพื่อหาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมของวัสดุควบคุมกำลังต่ำ สำหรับนำไปใช้เป็นวัสดุพื้นทางทางแทนหินคลุก ปัจจุบันพบว่าการควบคุมมาตรฐานการทำงานก่อสร้างทางค่อนข้างลำบาก รวมทั้งค่าใช้จ่ายจากการบดอัดและทดสอบภาคสนามค่อนข้างสูง สำหรับหลักเกณฑ์พิจารณาจะนำผลทดสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและคุณสมบัติด้านงานทางของอัตราส่วนผสมของส่วนผสมที่ออกแบบไว้มาวิเคราะห์และเปรียบเทียบ เพื่อหาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมที่สุด โดยอ้างอิงแนวทางตามเอกสาร ACI229R-99 และเกณฑ์มาตรฐานงานก่อสร้างชั้นพื้นทางของกรมทางหลวงประเทศไทย โดยพิจารณาคุณสมบัติด้านการเทระหว่างการทำงานและสมบัติด้านการรับกำลังเช่น กำลังอัดแกนเดี่ยว ค่าซีบีอาร์และค่าโมดูลัสคืนตัว ผลการศึกษาแนะนำค่าอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมของวัสดุควบคุมกำลังต่ำเพื่อนำไปใช้เป็นวัสดุพื้นทาง 

This paper presents an application of a controlled low-strength material (CLSM) made from fly ash in pavement construction. The study aims to find an optimal mixing portion of the CLSM in order to replace a conventional crushed rock used for pavement base. This is because the quality controls are rather difficult and the costs of compaction and field testing are relatively high. The basic engineering properties and pavement engineering properties are tested and analysed to determine the optimal mixing portion of CLSM. The required workability and strength properties including an unconfined compressive strength, CBR and resilient modulus are referred to ACI229R-99 and the material standards of the Thailand Department of Highways. In this study, the results suggest an optimum mix of CLSM mixture utilised as pavement base material. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles