การพัฒนาเครื่องจำลองการจัดเก็บอัตโนมัติด้วยวิธีการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ

Main Article Content

รัฐวุฒิ วงษ์วิทย์ ธัชชยุตม์ อนุเวช นวพงษ์ นิ่มแย้ม

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องจำลองการจัดเก็บชิ้นงานอัตโนมัติ โดยใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่ผลิตภัณฑ์เชิงคุณภาพให้เป็นเทคนิคทางวิศวกรรม ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการสอบถามความต้องการของลูกค้าจากการสัมภาษณ์และออกแบบสอบถาม หลังจากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาทำวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการออกแบบและสร้างเครื่องจำลองการจัดเก็บชิ้นงานอัตโนมัติ โดยในขั้นการออกแบบได้ใช้โปรแกรมสามมิติเพื่อให้เห็นอุปกรณ์ต้นแบบได้ชัดเจนยิ่งขึ้น กระทั่งสามารถสร้างเครื่องจำลองการจัดเก็บชิ้นงานอัตโนมัติที่ใช้งานได้ โดยเครื่องจำลองการจัดเก็บชิ้นงานอัตโนมัติประกอบด้วย 3 สถานีคือ 1 สถานีจ่ายชิ้นงาน, 2 สถานีเคลื่อนย้ายชิ้นงาน, 3 สถานีจัดเก็บชิ้นงาน หลังจากนั้นได้นำเครื่องจำลองการจัดเก็บชิ้นงานอัตโนมัติไปทดลองจัดเก็บชิ้นงาน โดยทดลองจำนวน 30 ครั้ง ครั้งละ 4 จุด ผลการทดลองในการจัดเก็บชิ้นงานคือ จัดเก็บได้อย่างถูกต้องที่ความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ 


THE QFD APPROACH TO THE AUTOMATED STORAGE MACHINE DEVELOPMENT

The purpose of this research for designing and making Automated Storage Machine by using technique of quality function deployment(QFD) which is help us for analyzing and finding the way in improving product by asking what they need and doing questionnaire from customers and then analyst from information that we have got for guide the way for creating Automated Storage Machine and design by computer aided design programming for definition in 3D until we can create the prototype and estimate its ability to finding statistic data. Automated Storage Machine there are 3 stations which are the distribution station, a conveyor station and the automated storage station. So we demonstrate 30 times and the result is correctly reliability 99%


Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles