Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 28, No 1 (2017): January-March ประสิทธิภาพของผิวทางพอรัสแอสฟัลต์ที่ปรับปรุงคุณสมบัติด้วยสารผสมเพิ่ม TAFPACK-SUPER Abstract   PDF (ภาษาไทย)
วรุต รัศมีกอบกุล, ทนงศักดิ์ อิ่มใจ, ถาวร ตะไก่แก้ว
 
Vol 28, No 1 (2017): January-March อิทธิพลกระแสเชื่อมต้านทานจุดต่อสมบัติของรอยต่อเกยระหว่างอะลูมิเนียมผสมและเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ศักดิ์ชัย จันทศรี, ไพบูลย์ แย้มเผื่อน, กิตติพงษ์ กิมะพงศ์
 
Vol 28, No 2 (2017): April-June ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นสัมพัทธ์ของทรายกับสัมประสิทธิ์แรงดันดินด้านข้างในสภาวะสมดุล Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ทวีศักดิ์ ปิติคุณพงศ์สุข, สิทธา จิตสามารถ
 
Vol 28, No 3 (2017): July-September กราฟสเปกตรัมผลตอบสนองที่สร้างจากผลเจาะสำรวจดินในจังหวัดพะเยา Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ปรีดา ไชยมหาวัน, ภัทรมน วงศ์ราษฎร์, ธนกร ชมภูรัตน์
 
Vol 28, No 3 (2017): July-September การศึกษาการกัดกร่อนของเหล็กกล้าผสมต่ำในบรรยากาศจำลองของชายฝั่งทะเล Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ธีร์ เชาวนนทปัญญา
 
Vol 28, No 3 (2017): July-September การประเมินพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และเทคนิคกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ กรณีศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ดวงดาว โหมดวัฒนะ, จรสวรรณ โกยวานิช, ชุมพล ยวงใย, สมลักษณ์ บุญณรงค์, สุพัฒตรา เกษราพงศ์
 
Vol 28, No 3 (2017): July-September การประมาณค่าพารามิเตอร์จลนศาสตร์ของจุลินทรีย์ในกระบวนการแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ด้วยวิธีวัดการหายใจ Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ปิยะรัตน์ ปรีย์มาโนช, ปฏิกรณ์ แสนสิ่ง
 
Vol 28, No 4 (2017): October-December การศึกษาสมบัติของวัสดุควบคุมกำลังต่ำที่ผสมด้วยเถ้าลอยเพื่อใช้เป็นวัสดุพื้นทาง Abstract   PDF (ภาษาไทย)
สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง, พิชชา จองวิวัฒสกุล, ธนกร ชมภูรัตน์
 
Vol 28, No 4 (2017): October-December การศึกษาความไม่สมดุลแรงดันไฟฟ้าของระบบรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ณัฐพงษ์ มิ่งพฤกษ์, ทศพล รัตน์นิยมชัย, ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์
 
Vol 28, No 4 (2017): October-December การพัฒนาเครื่องจำลองการจัดเก็บอัตโนมัติด้วยวิธีการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ Abstract   PDF (ภาษาไทย)
รัฐวุฒิ วงษ์วิทย์, ธัชชยุตม์ อนุเวช, นวพงษ์ นิ่มแย้ม
 
Vol 28, No 4 (2017): October-December สมบัติการนำความร้อนและสมบัติทางกลของพอลิโพรพิลีนโบรอนไนไตรด์/ซิลิกอนคาร์ไบด์คอมโพสิต Abstract   PDF (ภาษาไทย)
วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์
 
Vol 28, No 4 (2017): October-December การหาค่าตัวแปรการเชื่อมเสียดทานกวนแบบจุดรอยต่อเกยระหว่างอะลูมิเนียมและเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี Abstract   PDF (ภาษาไทย)
วรญา วัฒนจิตสิริ, สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์, กิตติพงษ์ กิมะพงศ์
 
Vol 28, No 2 (2017): April-June การเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดฟอสฟอรัสทางชีวภาพโดยใช้แหล่งคาร์บอนที่ต่างกัน Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ฉัตรลดา เพียซ้าย, อุษา ยิ่งชล, นิตยา บุญเทียน
 
Vol 26, No 3 (2015): July - September 5 MAY 2014 CHIANG RAI EARTHQUAKE LESSON LEARNED FOR FUTURE EARTHQUAKE PREPAREDNESS Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ชยานนท์ หรรษภิญโญ
 
Vol 26, No 3 (2015): July - September A 2-D BIOMECHANICAL STATIC PROGRAM USING TABLET Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ศศิธร สิมสวัสดิ์, ไพโรจน์ ลดาวิจิตรกุล
 
Vol 26, No 1 (2015): January - April A COMPARISON OF ELECTRIC FIELD ON SURFACE OF SUSPENSION INSULATOR TYPE 52-2 WITH CONTAMINATED CONDITION BY USING FINITE ELEMENT METHOD Abstract   PDF (ภาษาไทย)
อานนท์ อิศรมงคลรักษ์
 
Vol 26, No 2 (2015): April - June A STUDY OF BUILDING INFORMATION MODELING FOR CONSTRUCTION-DRAWING PRODUCTION Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ธนพร แก้วมีแสง, จิรวัฒน์ ดำริห์อนันต์
 
Vol 26, No 4 (2015): October - December A STUDY OF HUMIDITY LEVEL CONSTRAINT FOR SPLIT-TYPE AIR CONDITIONER UNIT Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, กรรณิการ์ สุดสม
 
Vol 25, No 4 (2014): October - December A STUDY ON SALINITY INTRUSION AND CONTROL MEASURE IN THE THACHIN RIVER Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ณัฐวุฒิ อินทบุตร, วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ
 
Vol 27, No 4 (2016): October - December A STUDY ON THE EFFICIENCY OF BIOMASS GASIFICATION SYSTEM BASED ON THERMAL APPLICATIONS IN CERAMIC KILN Abstract   PDF (ภาษาไทย)
วรนุช แจ้งสว่าง
 
Vol 25, No 1 (2014): January - March An Approach of Bridge Strengthening for Cast-In-Situ Reinforced Concrete Slabs Loaded by Thai Trucks Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด, สุนิติ สุภาพ
 
Vol 25, No 3 (2014): July - September AN ASSESSMENT OF THE SUPPLIERS’ EFFICIENCY USING DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA) TECHNIQUE: A CASE STUDY OF RAW MILK COOPERATIVES OF DAIRY INDUSTRY SUPPLY CHAIN Abstract   PDF (ภาษาไทย)
นิศากร สมสุข, ธีรศักดิ์ ไตรยสุทธิ์, ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง
 
Vol 24, No 4 (2013): October - December An Improvement of Design Rainfall Analysis of the Central Basin of Thailand Abstract   PDF (ภาษาไทย)
อารียา ฤทธิมา, คุณากร เปี่ยมฟ้า, ณัฏฐ์ อู่ไทย, อรรคเดช จันทรมานะ
 
Vol 26, No 4 (2015): October - December ANALYSIS OF BUFFER AREAS OF VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS FACTORIES Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ธีรวัฒน์ สุวรรณสิน, จิตรา รู้กิจการพานิช
 
Vol 25, No 1 (2014): January - March ANALYSIS OF BUS SPACE MEAN SPEED ON MAIN STREETS IN BANGKOK Abstract   PDF (ภาษาไทย)
สิทธิพงษ์ จรรยาสุคนธ์, รัฐพล ภู่บุบผาพันธ์
 
1 - 25 of 119 Items 1 2 3 4 5 > >>