วารสารช่อพะยอม เป็นวารสารในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดทำโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาศิลปศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ มีกำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม- พฤษภาคม ฉบับที่ 2 เดือนมิถุนายน - ตุลาคม ฉบับที่ 3 เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม

Vol 28 No 2 (2560): ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560

Published: 2017-08-25

บทบรรณาธิการ

ชมพูนุท เมฆเมืองทอง

5

อัตลักษณ์การบรรเลงคีย์บอร์ดวงกลองยาวประยุกต์ในจังหวัดมหาสารคาม Identity of Keyboard Improvisation In klongYow,Mahasarakham Province

มนตรี เนมิน, ธนภร เพ่งศรี, ณรงค์รัชช์ วรมิตรไมตรี, พิทยวัฒน์ พันธะศรี

87-95

การปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุคไทยแลนด์ 4.0 Adaptation of Local Government in Thailand 4.0

เสกสรรค์ สนวา, สุพัฒนา ศรีบุตรดี, ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี

118-127

แนวทางการฟื้นฟูวัดร้างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย Study the Situation of Deserted Buddhist Temples In the Northeastern Region of Thailand

รัชณีย์ เจริญนนท์, อุดม พิริยสิงห์, พระครูสังฆรักษ์ไชยรัตน์ ชยรตโน, พระครูวิกรม ธรรมธัช, อดิศักดิ์ ทุมอนันต์, จิราภรณ์ ผันสว่าง

194-200

คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์

กองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ

318-324

View All Issues