วารสารช่อพะยอม (Chophayom Journal)

วารสารช่อพะยอม เป็นวารสารในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดทำโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาศิลปศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ มีกำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม- พฤษภาคม ฉบับที่ 2 เดือนมิถุนายน - ตุลาคม ฉบับที่ 3 เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 28, No 2 (2560): ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560

Table of Contents

บทความวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์

สันนิษฐานนิทานที่เปนตนเคาของนิทานเรื่องสังขทองของไทย The Assumption of the Origin of the Thai Folktale “San Thong” pdf
อรอุษา สุวรรณประเทศ 13-28
ตำรายาลาว : ขนบการบันทึกและกลวิธีการนำเสนอ Ancient medicine textbooks of Lao : the Recording Format and Strategies of presentation. pdf
สมัย วรรณอุดร 29-42
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายองค์กรชาวบ้านในการอนุรักษ์ป่าชุมชน จังหวัดมหาสารคาม STRATEGIES FOR DEVELOPING THE NETWORKS OF LOCAL ORGANIZATIONS TO ENCOURAGE THE CONSERVATION OF COMMUNITY FORESTS IN MAHASARAKHAM PROVINCE pdf
อวยชัย วะทา 43-58