วารสารช่อพะยอม (Chophayom Journal)

วารสารช่อพะยอม เป็นวารสารในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดทำโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาศิลปศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ มีกำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม- พฤษภาคม ฉบับที่ 2 เดือนมิถุนายน - ตุลาคม ฉบับที่ 3 เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 28, No 1 (2560): ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560

Table of Contents

ปกใน pdf
  1
กองบรรณาธิการ pdf
  2-4

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ pdf
ชมพูนุท เมฆเมืองทอง 5
สารบัญ pdf
  6-10

บทความวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์

กัมรเตง อัญ : ศึกษาในประเด็นที่มาและรูปแบบการใช้คำ Kamrateng An : Origin and Pattern of Lexical Units pdf
วิมล เขตตะ, รตนดา อาจวิชัย, พยงค์ มูลวาปี, อลิสา เล็กวานิชย์, ธนพล เอกพจน์ 11-20
คำที่มีความสัมพันธ์กับภาษาเขมรที่นำมาเป็นชื่อเครื่องยาในตำรายาฉบับ “ตำราพระโอสถพระนารายณ์” Words related to Khmer found in the medical text “Tamra Phra Osot Phra Naray” pdf
ชัยวัฒน์ เสาทอง 21-30
ลำดับคำของศัพท์การประกอบอาหารในชื่ออาหารไทย ลาว เขมร และจีน Word order of the Cooking Terms in Thai, Lao, Khmer and Chinese Cuisine pdf
ธนานันท์ ตรงดี, วราลักษณ์ แซ่อึ๋ง, อุไรวรรณ แซ่ว่อง 31-38
อัตลักษณ์การสร้างสรรค์ตัวละครในวรรณกรรมเรื่องสั้นของทัศนาวดี Identity on character creation in short stories of Thassanawadee pdf
สุทัศน์ วงศ์กระบากถาวร, วรวรรธน์ ศรยาภัย 39-44
ผลงานศิลปกรรมที่สะท้อนเนื้อหาความดีงามและความสงบสุข Artworks which shown about the Goodness and Peace Context pdf
สุรศักดิ์ แสนโหน่ง, พรสวรรค์ นนทะภา, บริรักษ์ ศุภตรัยวรพงศ์, ศรีพัฒน์ เทศารินทร์, อภิชาติ เอี่ยมวิจารณ์ 45-50
กระบวนการถ่ายทอดความรู้ของครอบครัวทำแคน : กรณีศึกษา บ้านสีแก้ว ตำบลสีแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด Process knowledge transfer of Kaen Making Family : A Cast Study of Sikaeo Village Tambon Sikaeo Muang District Roi-et Province pdf
พิทยวัฒน์ พันธะศรี, ปริยัติ นามสง่า 51-60
ตำนานเพลงโคราช: นัยยะความสำคัญของภูมิปัญญาไทยในบริบทสังคม ไทยร่วมสมัย (ปี พ.ศ. 2557 - 2558) The Myths of PhlengKhorat : Significant Implications of Thai Wisdom in the Thai Contemporay Contexts (2014-2015) pdf
ณัฐกฤตา นามมนตรี 61-70

บทความวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์

สยามกับการล่าอาณานิคมสมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411-2453) pdf
ศักดิภัท เชาวน์ลักณ์สกุล, สุภัทรา อำนวยสวัสดิ์ 71-78
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน : กรณีศึกษา โรงเรียนหนองพอกพัฒนา ประชานุสรณ์ อำเภอหนองพอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 The Relationship Between Schools and Communities : A Case Study of Nongpokpattanaprachanusorn School, Nongpok pdf
ศราวุธ คามวัลย์, กชพร นำนาผล, ดาวรุวรรณ ถวิลการ 79-86
การศึกษาปัจจัยที่มีความสำคัญในการจัดการป่าชุมชนตามความคิดเห็นของประชาชน : กรณีศึกษาป่าชุมชนโคกหนองโน ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม The Significance of The Factors of Community Forest Management as Opined by The People: A Case Study of Kok Nong No pdf
นเรศ นาเมืองรักษ์, ปวีนา ภูมิแดนดิน, นฤมล กางเกตุ, ดิษยพงษ์ หกสุวรรณ 87-96
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านออกเสียงภาษาจีน โดยใช้ชุดฝึกประกอบการจัดกิจกรรมแบบ BBL สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม The Development of Pronunciation with Brain Based Learning Activities pdf
กิติญา ชูวิทย์เจริญกิจ, พิณพร คงแท่น, รัชกร เหล่าโสภาพันธ์, หม่า ฮวานฮวาน 97-104
ความต้องการด้านเนื้อหาและรูปแบบนิตยสารแจกฟรีจังหวัดมหาสารคาม Content requirements and free magazine format in Mahasarakham pdf
อิสเรส สุขเสนี, สกลวรรษ แซ่ลี้ 105-114
ปัจจัยในการเลือกอาชีพของนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555) Factors in Choosing Career of Students of Bachelor of Arts Chinese Program (New Curriculum 2012) pdf
อดิเรก นวลศรี, ณิชาภา ยศุตมธาดา, Wang Heng 115-124
ปัญหาการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) Thai Writing Problem for Mathayomsuksa 2 Students in Mahasarakham University Demonstration School (secondary) pdf
บุญญาพร ทองจันทร์ 125-132
สภาพการรับสารสนเทศศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิธีรับตรง มหาวิทยาลัย มหาสารคาม ของครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Condition of High School Counseling Teachers in the Northeastern Region in Receiving Information Concerning Higher pdf
ธนัณชัย สิงห์มาตย์ 133-142
ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการนำนโยบายสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม The Satisfaction of University Personnel with Practical Implementation of the Policies of the Rajabhat Maha Sarakham University Council pdf
ขวัญชนก อารีเอื้อ, สมชาย วงศ์เกษม, จำเนียร พลหาญ 143-152
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสำนักทะเบียน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม People’s Satisfaction Toward Registration Services at Kantharawichai District Registration Office, MahaSarakham Province. pdf
นุชิดา ทับศรี, ศิริพงษ์ ทองจันทร์ 153-164
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม People’s Participation in Solid Waste Management in Laodokmai Sub-district Administrative Organization, Chuen Chom District, Maha Sarakham Provin pdf
บุบผา ชื่นนิรันดร์, ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์ 165-172
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม People Satisfaction Towards Services of Police Officers At Wapipathum Police Station, Wapipathum District, Maha Sarakham Province. pdf
สำอางค์ เปการี, ศิริพงษ์ ทองจันทร์ 173-180
รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานเทศบาลตำบลในจังหวัด มหาสารคาม Forms of Human Resource Development in Municipal District of MahaSarakham pdf
ธนิต เหงี่ยมสมบัติ 181-192
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนบ้านหนองโก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม A Management of Environmental with Local Wisdoms : The Case study Ban Nonggoa Kosumphisal District, Mahasarakham Province pdf
ทนงศักดิ์ ปัดสินธุ์ 193-202
ความต้องการรับบริการวิชาการสาขาวิชาดนตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ของหน่วยงานราชการในจังหวัดมหาสารคาม Maha Sarakham Provincial Organizations Need on Music Academic Service From The Music Department Rajabhat Mahasarakham University pdf
อัครวัตร เชื่อมกลาง 203-212
สิทธิในไม้หวงห้ามนอกเขตป่า Rights in Reserved Timber Species Outside the Forest Areas pdf
บุญชนะ ยี่สารพัฒน์, เชิดวงศ์ บัวเบิก 213-220
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีในเขตเทศบาลตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม Factors Influencing the Political Participation of Women in the Municipality Nadoon, Mahasarakham Province. pdf
สมศักดิ์ พรมเดื่อ, วีรศักดิ์ จารุโณปถัมภ์, วิไรวรรณ พรมมากุล 221-230
พฤติกรรมการใช้ ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากสื่อดิจิทัล ของขาวภูไท Usage Behavior And Gratification From Digital Media Of Phu-Thai pdf
สุธีรา คงอยู่, ปริยา รินรัตนากร 231-236

บทบรรณานิทัศน์

ความงามแห่งจิตวิญญาณในปัจฉิมบท “บางเรา บางใคร” กวีนิพนธ์ในรอบสามทศวรรษในฐานะครูของ “ไพฑูรย์ ธัญญา” "The spiritual valueon the poetry endingof “Bang-Row Bang-Khai”, the poetry in the 3rddecade of a teacher - poet, Phaitoon Tanya" pdf
ชมพูนุท เมฆเมืองทอง 237-240

คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์

คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ pdf
กองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ 241-247