Return to Article Details แผนยุทธศาสตร์การค้ามันสําปะหลังเส้นของไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนแผนยุทธศาสตร์การค้ามันสำปะหลังเส้นของไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน The Thai Tapioca Chip Trading Strategic Plan to China Download Download PDF