รูปแบบการพัฒนาการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 Public Service Development Model of Local Administrative Organizationin Upper North-Eastern Provincial Cluster 1

Main Article Content

ต่อลาภ อรัญวารี สัญญา เคณาภูมิ เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร รังสรรค์ สิงหเลิศ

Abstract

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะและเพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะที่ 1 เป็นการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 218 แห่ง สถิติที่ใช้ในวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ สมการเชิงโครงสร้าง ระยะที่ 2 เป็นการสร้างรูปแบบการพัฒนาการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม   เทคนิคเดลฟาย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่ามัธยฐาน ฐานนิยม และค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์ ผลการวิจัยพบว่า
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เรียงจากสูงไปหาตํ่า ได้แก่ ปัจจัยด้านการบริหารจัดการที่ดี ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ปัจจัยด้านการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปัจจัยด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ปัจจัยด้านสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ ปัจจัยด้านทรัพยากรการบริหาร ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และ ปัจจัยด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง รูปแบบการพัฒนาการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ได้แก่การพัฒนาภาวะผู้นำ การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนาระบบงบประมาณและการคลัง การพัฒนาการบริหารเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาบุคลากร


ABSTRACT
The purposes of the research were to study factors affecting the effectiveness of public services and to create thepublic service development model of local administrative organizationin Upper North-Eastern Provincial Cluster 1. The research methodology was divided into two phases. Phase 1was a study of factors affecting the effectiveness of public services of local administrative organization. The samples used in the study were 218 local administrative organizations. The instruments used in the study were rating scale questionnaires. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, average, and standard deviation. The statistics used to test hypotheses, including correlation and analysis of Structural Equation Model. Phase 2 was a construction of thepublic service development model of local administrative organizationin Upper North-Eastern Provincial Cluster 1. The instruments used in the study were questionnaires using the Delphi technique. The statistics used for data analysis, median, modeand Interquartile Range. The results of the study were: Factors that influence the effectiveness of the public service including good governance
factor, people participation factor, Result Based Management factor, Strategic Planning factor, official’s competency factor, resource management factor, official’s motivation factor and Transformational
Leadership factor. The Public Service Development Model of Local Administrative Organization in Upper
North-Eastern Provincial Cluster 1 found thatthere wereLeadership Development, Public participation
Development, Budget and Finance Development, Strategic Management Development, Result Based Management Practice, Staff Competency Development.

Article Details

Section
บทความวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์