รูปแบบพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้บริหารห้างค้าส่งในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ Model Developed Core Competencies of the Executive Department of the Wholesale Quintessential Roiy Khan Sara Sin

Main Article Content

เกียรติสุดา แก้ววิศิษฎ์ เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร ภักดี โพธิ์สิงห์

Abstract

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะหลักของผู้บริหารห้างค้าส่งในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ เพื่อสร้างรูปแบบพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้บริหารห้างค้าส่งในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ และเพื่อยืนยันรูปแบบพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้บริหารห้างค้าส่งในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ โดยศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ วิธีการดำเนินการดังนี้ ระยะที่ 1 การศึกษาศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อสมรรถนะหลักของผู้บริหารห้างค้าส่งในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารห้างค้าส่งในในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ โดยการสุ่มแบบอย่างง่าย (Simple random sampling) จำนวน 136 คน จากการคำนวณของตารางของ เคซี่ และมอร์แกน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation
Modeling : SEM) ระยะที่ 2 เพื่อสร้างรูปแบบพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้บริหารห้างค้าส่งในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ และ ระยะที่ 3 ยืนยันรูปแบบพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้บริหารห้างค้าส่งในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ และะทำการตรวจสอบยืนยันรูปแบบ โดยวิธีการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) จำนวน 15 คน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าเฉลี่ย ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะหลักของผู้บริหารห้างค้าส่งในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ โดยเรียงลำดับค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลจากมากไปหาน้อย คือ คุณลักษณะส่วนบุคคล ( ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.39) แรงจูงใจ (ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.29) บุคลิกภาพ (ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.27) ทักษะ (ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.22) การสื่อสาร (ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.17)ความรู้ (ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ -0.11) ประกอบกับปัจจัย พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร และอัดตมโนทัศน์ ที่มีอิทธิพลทางอ้อม ซึ่งปัจจัยดังกล่าวมีผลต่อสมรรถนะหลักของผู้บริหารห้างค้าส่งในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คำสำคัญ : สมรรถนะหลักผู้บริหาร รูปแบบพัฒนา ห้างค้าส่ง


ABSTRACT
This research aims to study the factors that affect the performance of the executive Department of the Wholesale quintessential Roiy Khan Sara Sin to create a model of the core competencies of the executive Department of the Wholesale quintessential Roiy Khan Sara Sin. The study also confirms the model developed core competencies of the executive department of the wholesale quintessential Roiy Khan Sara Sin, the Khon Kaen, Maha Sarakham, Roi Et province in Kalasin and how to conduct the Phase 1 research papers. By studying the core competencies of the executive department of the wholesale quintessential Roiy Khan Sara Sin Phase 2 study of causal factors that can affect the performance of the executive Department of the Wholesale quintessential Roiy Khan Sara Sin. The sample of wholesalers in the executive department
of the quintessential Roiy Khan Sara Sin is randomly simplified (Simple random sampling) 136 Calculation of a table of Casey and Morgan collected using scales. Data were analyzed by a computer program. The statistical analysis was used to test hypotheses, structural equation (Structural Equation Modeling: SEM), and the third generation model of the core competencies of the executive department of the wholesale quintessential Roiy Khan Sara Sin. And validate the model with experts’ checkup (Connoisseurship) 15 the statistics mean.
Factors affecting the performance of the executive Department of the Wholesale quintessential Roiy Khan Sara Sin are order coefficient influenced by descending the personal characteristics (coefficient of influence equal to 0.39), motivation (coefficient of influence equal to 0.29), personality (coefficient of influence equal to 0.27), skills (coefficient of influence equal to 0.22), communications (the influence coefficient of 0.17), knowledge (coefficient of -0.11 influence) with the factor. Behaviors administrators and compressing the concept Influential indirect these factors affect the performance of the executive Department of the Wholesale quintessential Roiy Khan Sara Sin. The level of statistical significance is 05. Keywords : core competencies of the executive, model developed, Department of the Wholesale

Article Details

Section
บทความวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์