ผลกระทบของขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานที่มีต่อคุณภาพการทำงานของนักบัญชี สหกรณ์การเกษตรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ The Effects of Moral in Performance on Working Quality of Accountants in Agricultural Cooperatives in Northeastern Region

Main Article Content

เข็มพร ศรีมงคล สุวรรณ หวังเจริญเดช นิกร ยาสมร

Abstract

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ผลกระทบของขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานที่มีต่อคุณภาพการทำงานของนักบัญชีสหกรณ์การเกษตรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักบัญชีสหกรณ์การเกษตรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 195 คนโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่ใช้ คือ การวิเคราะห์สัมพันธ์แบบพหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณพบว่า1)ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานด้านความสำเร็จในการทำงาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานด้านความมั่นคงในการทำงานด้านนโยบายและการบริหารงานด้านสภาพการทำงาน มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการทำงานโดยรวม ด้านการบรรลุเป้าหมายความสำเร็จ ด้านการจัดหาปัจจัยทรัพยากรด้านกระบวนการปฏิบัติงานและด้านความพอใจของทุกฝ่าย 2) ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานด้านความก้าวหน้าในอาชีพการงานมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงลบกับคุณภาพการทำงาน ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน คำสำคัญ : ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน, คุณภาพการทำงาน, และนักบัญชีสหกรณ์การเกษตร


ABSTRACT
This study aims to analyze the effects of morale in performance on work quality of accountants in agricultural cooperatives in Northeastern region. Data were accumulated from 195 the accountants in agricultural cooperatives in Northeastern region. The instrument was a questionnaire. The statistics that were used for data analysis included multiple correlation analysis and multiple regression analysis. The researcher found that 1)job moral in terms of achievement, interpersonal relation,job security, policy and administration and working condition positively related and affected overall job quality of goal accomplishment, procurement resource, operation process and participant satisfaction2) job morale in terms of advancement was related to and negatively affected job quality onoperation process. Keywords : job morale, job quality, and accountants in agriculture

Article Details

Section
บทความวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์