ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดในการทำงานสมัยใหม่กับผลการปฏิบัติงาน ของนักบัญชีสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Relationships between Modern Job Intelligence and Job Performance of Accountants College Office at the Vocational Education Commissio

Main Article Content

บรรพต สาแก้ว ณรัฐวรรณ มุสิก นิกร ยาสมร

Abstract

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์และผลกระทบระหว่างความฉลาด ในการทำงานสมัยใหม่กับผลการปฏิบัติงานของนักบัญชีสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ใช้วิธีส่งทางไปรษณีย์โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเนื้อหาสมบูรณ์ทั้งสิ้น จำนวน 207 ฉบับ คิดเป็นอัตราการตอบกลับที่ร้อยละ 49.17 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์์แบบพหุคูณ และการวิเคราะห์ การถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า 1) ความฉลาดในการทำงานสมัยใหม่ ด้านการบริหารจัดการอารมณ์ มีความสัมพันธ์ และผลกระทบเชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานโดยรวมด้านวิธีการใช้ปฏิบัติ 2) ความฉลาดในการทำงานสมัยใหม่ ด้านการสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานโดยรวม ด้านปริมาณงานและระยะเวลาปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพของงาน และด้านวิธีการที่ใช้ปฏิบัติ 3) ความฉลาดในการทำงานสมัยใหม่ ด้านการรับรู้ รู้จักอารมณ์ของบุคคลอื่น มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานโดยรวม ด้านปริมาณงานและระยะเวลาปฏิบัติงาน และด้านคุณภาพของงาน 4) ความฉลาดในการทำงานสมัยใหม่ ด้านการบริหารจัดการด้านสัมพันธภาพ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานโดยรวม ด้านคุณภาพของงานและวิธีการใช้ปฏิบัติ ดังนั้น นักบัญชีสถานศึกษา จึงต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับความฉลาดในการทำงานสมัยใหม่ โดยการพัฒนาทักษะ ด้านบริหารจัดการสัมพันธ์ภาพ การจัดการด้านอารมณ์ พร้อมทั้งสามารถเรียนรู้และเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกทั้งของตนเอง และเพื่อนร่วมงานได้เพื่อให้การติดต่อประสานงานระหว่างบุคคลมีความคล่องตัวเกิดประสิทธิประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานบัญชีได้อย่างมีคุณภาพและบรรลุความสำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ของงานและองค์กร คำสำคัญ : ความฉลาดในการทำงานสมัยใหม่, ผลการปฏิบัติงาน, และนักบัญชีสถานศึกษา


ABSTRACT
This research aimed to test the relationships between modern job intelligence and job performance of college office accountants at the Vocational Education Commission. The research instrument was questionnaires, used for the alpha coefficient according to Cronbach’s method sent out by mail. There are 207 completed questionnaires, making an outcome return of 49.17 percent. Statistics used to record data is multiple correlation analysis modern and multiple linear regression. The results of the study were as follows: 1) modern work intelligence in emotional management in relationship has positive impact on performance 2) modern work intelligence in motivation for self has a positive relationship and positive impact on performance, workload and duration and quality of work 3) modern work intelligence on the recognition
recognizes other people’s emotions has a positive relationship and positive impact on performance workload and duration and quality of work 4) modern work intelligence in emotional management in relationship has positive impact on performance. Accountants’ education is important to modern work intelligence. Skill development, relationship management, emotional management, learn and understand self-emotion and colleagues’ emotion are all good cooperative and effective accounting performance in order to reach the work and organization goals. Keywords : modern job intelligence, job Performance, and School of Accountants

Article Details

Section
บทความวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์