ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากร สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Factors Affecting Happiness at Work of Academic Support Group at Rajabhat MahaSarakham University

Main Article Content

พนมพร บำรุงบุญ ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์

Abstract

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับความสุขในการทำงานของบุคลากร สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากร สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางหรือข้อปฏิบัติที่จะส่งผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากร สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลประกอบไปด้วย กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 213 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบชั้นภูมิ วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ปัจจัยต่อความสุขในการทำงานของบุคลากร สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยใช้การทดสอบถดถอยพหูคุณ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษา พบว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีระดับความสุขกับการทำงานในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ( gif.latex?\bar{x}= 4.27 ; SD = .69) ด้านคุณลักษณะของงาน ( gif.latex?\bar{x}= 4.23 ; SD =.48) ด้านผลลัพธ์ที่คาดหวัง ( gif.latex?\bar{x}= 3.95 ;S D =.57) และด้านสภาพแวดล้อมในงาน ( gif.latex?\bar{x}= 3.90 ; SD =.55) ได้เป็นอย่างดี และปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากร สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นไปตามสมการ Yˆ = 0.292+0.801 (ความพึงพอใจในงาน) + (.575)(ความพึงพอใจในชีวิต) + (.567)(อารมณ์/ความรู้สึกต่องาน) คำสำคัญ : ปัจจัย ,ความสุขในการทำงาน


ABSTRACT
The purposes of this research were 1) to study the happiness level of academic support group at Rajabhat MahaSarakham University, 2) to study the factors affecting happiness at work of academic supports group at Rajabhat MahaSarakham University, and 3) to suggest or regulate affecting happiness at work of academic support group at Rajabhat MahaSarakham University. The instrument to collect the data was questionnaire. The 213 respondents consisted of academic support group at Rajabhat MahaSarakham University by stratified sampling. Data analyses were mean, standard deviation and analyses the factors affecting happiness at work of academic support group at Rajabhat MahaSarakham University by multiple regression. The results found that academic support group at Rajabhat MahaSarakham University had happiness at work in all factors in the good way whether personal relation ( gif.latex?\bar{x}= 4.27;SD = .69) characteristic at work ( gif.latex?\bar{x}= 4.23;SD =.48) result of expectation ( gif.latex?\bar{x}= 3.95;SD =.57) and environmental workplace ( gif.latex?\bar{x}= 3.90;SD =.55) and the factors affected happiness at work of academic support group at Rajabhat MahaSarakham University as the equation Yˆ = 0.292+0.801 (the satisfaction in work) + (.575) (the satisfaction in life) + (.567) (the emotions/ work satisfaction) Keywords : factors of happiness at work

Article Details

Section
บทความวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์