ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการร่างรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2558 ศึกษากรณี ความคิดเห็นของประชาชนในเขตจังหวัดมหาสารคาม Public Opinion towards the Constitution of 2558 as a Case Study of Opinion of Mahasarakham Province

Main Article Content

วิษณุกร แก้วสีขาว เชิงชาญ จงสมชัย

Abstract

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา 1) ความคิดเห็นของประชาชนในเขตจังหวัดมหาสารคาม ที่มีต่อการร่างรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2558 2) ข้อเสนอแนะของประชาชนในเขตจังหวัดมหาสารคาม ที่มีต่อการร่างรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2558 โดยศึกษาจากประชาชนในเขตจังหวัดมหาสารคาม จาก 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเชียงยืน อำเภอชื่นชม และอำเภอเมืองมหาสารคาม จำนวน 400 คน กลุ่มผู้ให้การสัมภาษณ์หรือกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ประชาชนในเขตจังหวัดมหาสารคาม จาก 3 อำเภอ โดยผู้ศึกษาได้คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sample) จำนวน 30 คน ในพื้นที่ตำบลต่างๆ ที่แตกต่างกัน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า จำนวน 30 ข้อ แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.8147 และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาปรากฏดังนี้ 1) ความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อการร่างรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2558 ศึกษากรณี ความคิดเห็นของประชาชนในเขตจังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน ระดับน้อย 1 ด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ ด้านความรู้ความคิดเห็นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ด้านเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญ ด้านช่องทางการรับรู้เกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ และ ด้านกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ 2) ข้อเสนอแนะของประชาชนในเขตจังหวัดมหาสารคาม ที่มีต่อการร่างรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2558 ศึกษากรณี ความคิดเห็นของประชาชน ในเขตจังหวัดมหาสารคาม พบว่า ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญมากกว่านี้ มีค่าความถี่มากที่สุด (21) รองลงมาคือ ให้นักการเมืองมีส่วนร่วมทุกฝ่าย (6) และต้องการให้ออกกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากกว่านี้ (4) คำสำคัญ : ความคิดเห็นของประชาชน, ร่างรัฐธรรมนูญ


ABSTRACT
The purposes of this study were to study 1) public opinion towards the constitution of 2558 as a case study of opinion of Mahasarakham Province 2) The suggestion of public opinion towards the constitution of 2558 as a case study of opinion of Mahasarakham Province which studies the people from three districts, including Chiang Yuen, Chuen chom and Mueang Maha Sarakham of 400 people. The instrument is a rating scale questionnaire. The 30 article reliability of the questionnaire was 0.8147 and interview. The statistical analysis of the data use the mean and standard deviation. The study appears as follows: 1) Public opinion towards the
constitution of 2558 as a case study of opinion of Mahasarakham Province overall is moderate. 2) The suggestion of public opinion towards the constitution of 2558 as a case study of opinion of Mahasarakham Province found that participation in the drafting of the most frequency (21), followed by the politicians involved parties (6). and want a law on the liberty of the people (4). Keywords : public opinion, drafting of the constitution

Article Details

Section
บทความวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์