การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ ประสิทธิผล ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน The Development of Linear Structural Relations Model of Factors Affecting Effectiveness of Students Supporting System in F

Main Article Content

ไพโรจน์ เคนวิเศษ เผ่าพงษ์พัฒน์ บุญกะนันท์ กระพัน ศรีงาน

Abstract

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) สร้างและพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 2) ตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหารโรงเรียน ครูแนะแนว และตัวแทนครูที่ปรึกษา จำนวน 570 คน จากโรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล หรือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 190 โรงเรียน โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น วิเคราะห์สถิติพื้นฐานโดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows
17.0 และใช้โปรแกรม LISREL 8.72 ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างรูปแบบตามทฤษฎีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎีและกรณีศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปรแฝง 4 ตัว จำแนกเป็นตัวแปรแฝงภายนอก 1 ตัว คือ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และตัวแปรแฝงภายใน 3 ตัว ได้แก่ สร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ สร้างความร่วมมือกับชุมชน และประสิทธิผลของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2. รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi-square =55.65, df =41, p-value = 0.063, χ2/df=1.357, GFI =0.957, AGFI =0.904, SRMR =0.035, RMSEA =0.043 และ CN =211.720) ประสิทธิผลของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้รับอิทธิพลทางตรงจากปัจจัย สร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ เท่ากับ 0.33 ปัจจัยสร้างความร่วมมือกับชุมชนมีอิทธิพลทางตรง เท่ากับ 0.21 และปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีอิทธิพลทางตรง เท่ากับ 0.24 มีอิทธิพลทางอ้อมโดยส่งผ่านปัจจัย สร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ และปัจจัยสร้างความร่วมมือกับชุมชน มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.40 และมีค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.64 โดยค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R^2) เท่ากับ 0.50 หมายถึงสัดส่วนของความเชื่อถือได้ ในตัวแปรประสิทธิผลของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่อธิบายได้ด้วยปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง สร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ และสร้างความร่วมมือกับชุมชน ได้ร้อยละ 50 คำสำคัญ : รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น, ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน


ABSTRACT
The purposes of this research were 1) to construct and develop a model of linear structural relations of factors affecting effectiveness of students helping system in basic education schools and 2) to examine the compatibility between the model and empirical data of 570 informants consisted of school administrators, guidance teachers and representatives of advisory teachers from 190 schools offering kindergartens or grade 1 to grade 12 under the Primary Educational Service Area Office of the Fundamental Education Commission Office. Moreover the schools were as the units for analysis the data. The research tool was a five-rating scale questionnaire constructed by the researcher. Two programs i.e. SPSS for Windows 17.0 and using LISREL 8.72 were utilized to analyze the confirmatory factors, and to check the compatibility between theoretical patterns and the empirical data. The research results revealed that: 1. The model of linear structural relations of the factors affecting the effectiveness of students supporting system in the basic education schools was created by the researcher in line with the concept, theory and case study that consisted of four latent variables: one exogenous variable, leadership for changes, and three endogenous variables, namely building the learning organization, establishing a cooperation with a community and effectiveness of students helping system. 2.The model of linear structural relations of the factors affecting the effectiveness of students supporting system in the fundamental education schools was in accordance with the empirical data (Chi-square = 55.65, df = 41, p-value = 0.063, χ2/df = 1.357, GFI = 0.957, AGFI = 0.904, SRMR = 0.035, RMSEA = 0.043 and CN = 211.720). The effectiveness of students supporting system was directly influenced by the factor of building the learning organization at 0.33, cooperation with a community at 0.21 and leadership for changes at 0.24. Moreover, the effectiveness of students supporting system was indirectly influenced by the factors of building the learning organization and establishing cooperation with a community at 0.40. A total influence of 0.64 was found and regression coefficient (R^2) of 0.50 was discovered.This was concluded that 50 percent of the variables of the effectiveness of students helping system was reliable and could be expla ined via the factors of leadership for changes, building the learning organization and establishing the cooperation with a community. Keywords : Structural Relations Model, students supporting system (R^2)

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์