รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค พื้นที่ภาคใต้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว A Model for Work Performance Efficiency Improvement of Regional Water Supply Officials in the South of Lao, s People Democratic Republic

Main Article Content

ไก่คำ สุวันนะเมที รังสรรค์ สิงหเลิศ ณรงฤทธิ์ โสภา

Abstract

บทคัดย่อ


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค พื้นที่ภาคใต้ สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว 2) เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานการประปาสว่ นภมู ิภาค และ 3) เพื่อทดลองใชแ้ ละประเมนิ ผลรปู แบบการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค วิธีดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาคพื้นที่ภาคใต้ สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว ประชากร คือ พนักงานการประปาส่วนภูมิภาค พื้นที่ภาคใต้ สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ของ Taro Yamane จำนวน 272 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง โดยใช้โปรแกรมลิสเรล เพื่ออธิบายอิทธิพลเส้นทาง กำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตัวแปรสาเหตุ จำนวน 6 ปัจจัยสาเหตุ ระยะที่ 2 เป็นการสร้างรูปแบการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค กลุ่ม เป้าหมาย ได้แก่ นักวิชาการ 5 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านนํ้า 5 คน พนักงานด้านบริการ 5 คน พนักงานช่างและวิศวกร 5 คน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตัวแทนประชาชนและผู้ที่มารับบริการ 5 คน รวมจำนวน 25 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยใช้ตัวแปรที่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่ได้จากการวิจัยในระยะที่ 1 มาเป็นประเด็นในการพิจารณาสร้างรูปแบบการพัฒนา เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการประชุมกลุ่มย่อย และการระดมความคิดเห็นในที่ประชุมใหญ่ นำรูปแบบที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนา และระยะที่ 3 เป็นการทดลองใช้และประเมินผลรูปแบการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค กลุ่มทดลอง คือ พนักงานการประปาส่วนภูมิภาคใน เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว จำนวน 35 คน ใช้วิธีการคัดเลือกแบบสมัครใจ ประเมินผลการทดลอง โดยการเปรียบเทียบผลการทดลอง ก่อนทดลองกับหลังการทดลอง ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน หลายตัวแปรตาม แบบวัดซํ้า (MANOVA : Repeated Measure) โดยกำหนดค่า ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค พื้นที่ภาคใต้ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้แก่ การทำงานเป็นทีม (0.67) ความผูกพันต่อองค์การ (0.34) การมีส่วนร่วม (0.29) และการบริการ (0.27) 2. ผลการสร้างรูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาคจำนวน 14 กิจกรรม ได้แก่ 1) เรียนรู้การพัฒนาบุคคลและทีมงาน 2) กีฬาสร้างสัมพันธไมตรี 3) ยอดไข่ 4) บทบาทหน้าที่ 5) การแสดงบทบาทสมมติ 6) ความคาดหวังที่ลูกค้าต้องการจากเรา 7) วิธีบริการให้ประชาชนประทับใจ 8) ทีม 9) การทำงานร่วมกันเป็นทีม 10) กระดาษของฉัน ชุดที่ 1 11) ที่ทำงานคือบ้านหลังที่ 2 12) ศึกษาดูงาน 13) กิจกรรม ผสมคำ ผสมคน และ 14) การวิเคราะห์ตนเอง 3. ผลการทดลองและประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค พบว่า หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดีขึ้นกว่าก่อนการทดลองและผลการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า ก่อนทดลองกับหลังการทดลอง ค่าเฉลี่ยคะแนนในทุกตัวแปรตาม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คำสำคัญ : รูปแบบการพัฒนา, ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน, พนักงานการประปาส่วนภูมิภาค


ABSTRACT
The purposes of research were to (1) analyze causal factors affecting work performance efficiency improvement of regional water supply officials in the south of Lao, s people democratic republic, (2) to design a model for work performance efficiency improvement and (3) to implement and evaluate a model. The research methodology was divides into 3 phases. In the first phase, the researcher investigated and analyzed 6 causal factors which affected work performance efficiency improvement of regional water supply officials. The data was collected by questionnaire from 272 of regional water supply officials in the south of Lao, s
people democratic republic. Taro Yamane method was used to calculated the sample size and they were selected by the proportional stratified random sampling techniques. The data was analyzed Structural Equation Model: SEM, LISREL for Windows with Path Analysis at the .05 level of statistical significance. In the second phase, the research designed and developed a model for work performance efficiency improvement of regional water supply officials based on the data of first phase. A model for work performance efficiency improvement was assessed by 25 research participants consisting of five academicians, five professional of water, five water service, five engineers, and five stakeholders. The data was collected by focus groups and brain storming. In the third phase, the voluntary sample subjects were thirty five regional water supply officials in the south of Lao, s people democratic republic. They were experimental the strategies for work
performance efficiency improvement was implemented. The data was analyzed by MANOVA: Repeated Measure at the .05 level of statistical significance. Results of the research were as follows : 1. The research findings showed that the four major causal factors were related to work performance efficiency improvement of regional water supply officials in the south of Lao, s people democratic republic at the .05 level of the statistical significance. The causal factors consisted of 1) team (0.67), 2) attachment (0.34), 3) participations (0.29), and 4) service (0.27) respectively. 2. A model for work performance efficiency improvement consisted of fourteen activities: 1) personnel and teamwork development, 2) building relationships through sport, 3) putting egg, 4) roles, 5) role - play, 6) expectation of the customers, 7) impressive service, 8) team, 9 teamwork, 10) my pager, 11) office as a second home, 12) study visit, 13) mix word game and 14) self - analyze. 3. The average work performance efficiency of the regional water supply officials after using the model was better than that of the officials before using the model at the .05 level of the statistical significance. Keywords : a model, work performance efficiency, the regional water supply officials

Article Details

Section
บทความวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์