ปัจจัยส่งเสริมการตลาดของธุรกิจที่พักขนาดเล็กในจังหวัดมหาสารคาม Factors Enhancing Marketing for Small Hotel Business in Mahasarakham Province

Main Article Content

สุปราณี วงษ์สำราญ ศิริวรรณ กวงเพ้ง

Abstract

บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการตลาดของธุรกิจที่พักขนาดเล็กในจังหวัดมหาสารคาม ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ที่เคยมาใช้บริการที่พักขนาดเล็กในตัวเมืองมหาสารคามและอำเภอกันทรวิชัยจำนวน153คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามซึ่งใช้กับผู้ที่เคยเข้าพัก และการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเชิงลึก ที่ใช้สัมภาษณ์ผู้ประกอบการและผู้ปูฏิบัติงานอยู่ในธุรกิจทีพั่กขนาดเล็ก จำนวน 5 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม คือ จำนวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ใช้วิธีวิเคราะห์โดยการหาองค์ประกอบหลักและการวิเคราะห์เนื้อหาผลการวิจัย ผู้ใช้บริการที่พักขนาดเล็กในจังหวัดมหาสารคามส่วนใหญ่ มีวัตถุประสงค์หลักในการเข้าพักเพื่อติดต่อทำธุระและเลือกสถานที่พักในตัวเมืองเป็นส่วนมาก โดยเน้นที่ความสะอาด สะดวกสบายของห้องพักและสถานที่พักที่มีบริการอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย คำสำคัญ : การตลาด, ธุรกิจที่พักขนาดเล็ก


ABSTRACT
The study aimed to identify what factors enhance marketing for small hotel business in Mahasarakham province. The researcher collected data with small hotel business users in Muang district and Kantarawichai district. The research tool in this study used questionnaires and interview. The data from questionnaire survey was analyzed by number, percentage, and mean. The data from the interview was analyzed by thematic and content analyses. The results show that most users chose small hotel for business purpose. Their buying decision was made based on several product factors include cleanliness, good accessibility, good facility and wi-fi internet access. Keyword : Marketing, small hotel business

Article Details

Section
บทความวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์