Return to Article Details ผลกระทบของการมุ่งเน้นวัฒนธรรมการตลาดที่มีต่อศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจ โรงแรม ในประเทศไทย The Effects of Marketing Culture Orientation on the Competitiveness of Hotel Business In Thailand Download Download PDF