ทฤษฎีการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Acceptance Theories

Main Article Content

ชุมแพร บุญยืน นวรัตน์ เดชพิมล ณุกานดา ศุภวัฒน์ ศิรินนา วอนเก่าน้อย

Abstract

บทคัดย่อ
การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาทฤษฎีและหลักการในยอมรับการใช้เทคโนโลยี เพราะเป็นสิ่งที่จะทำให้ผู้พัฒนาเทคโนโลยีสามารถเข้าใจหรือสามารถอธิบายรวมถึงพยากรณ์พฤติกรรมของผู้ใช้ในการยอมรับและใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอทฤษฎี แบบจำลองและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับการใช้เทคโนโลยีผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎีและแบบจำลองจำนวนทั้งสิ้น 6 ทฤษฎี 5 แบบจำลองซึ่งประกอบด้วยทฤษฎีด้านนวัตกรรม การใช้คอมพิวเตอร์ สังคมและจิตวิทยา เพื่อให้สามารถอธิบายพฤติกรรมการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีให้ชัดเจนยิ่งขึ้น คำสำคัญ : การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ, ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี


ABSTRACT
Applying information technology requires the study of information technology acceptance theories since it can assist the technology developers to understand, to be able to explain and to forecast the user behaviors toward the invented technology. The author has
studied and analyzed 6 theories and 5 models including the innovation, computer usage, social and psychological theories to explain the clearer view of technology acceptance and application behavior. Keywords : Technology Acceptance, Technology Adoption

Article Details

Section
บทความวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์