ผลกระทบของกลยุทธ์การตลาดสีเขียวที่มีต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันทางการตลาด ของธุรกิจที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ในประเทศไทย The Effects of Green Marketing Strategy on Marketing Competitive Advantage of ISO 14001 Businesses in Thailand

Main Article Content

ศิราวัลย์ อินตาจัด ธีรพรรณ อึ๊งภากรณ์ การุณย์ ประทุม

Abstract

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบผลกระทบของกลยุทธ์การตลาดสีเขียวที่มีต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันทางการตลาดของธุรกิจที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ในประเทศไทย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารธุรกิจที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ในประเทศไทย จำนวนประชากร 893 คน กลุ่มตัวอย่าง 300 คน และจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 118 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ซึ่งกลยุทธ์การตลาดสีเขียวได้กำหนดให้เป็นตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์และผลกระทบต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันทางการตลาด ผลการวิจัย พบว่า 1) กลยุทธ์การตลาดสีเขียว ด้านการมุ่งเน้นคุณค่าของ
สิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความได้เปรียบทางการแข่งขันทาง การตลาดโดยรวมด้านภาพลักษณ์ของตราสินค้า และด้านการเติบโตของรายได้ 2) กลยุทธ์การตลาดสีเขียว ด้านความพยายามนำเสนอผลิตภัณฑ์สีเขียวต่อตลาด มีความสัมพันธ์ และผลกระทบเชิงลบกับความได้เปรียบทางการแข่งขันทางการตลาด ด้านการเติบโตของรายได้ 3) กลยุทธ์การตลาดสีเขียว ด้านการสื่อสารและการดำเนินการเพื่อสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความได้เปรียบทางการแข่งขันทางการตลาด ด้านภาพลักษณ์ของตราสินค้า ด้านการเติบโตของรายได้ และด้านส่วนแบ่งทางการตลาด คำสำคัญ : กลยุทธ์การตลาดสีเขียว, ความได้เปรียบทางการแข่งขันทางการตลาด, ธุรกิจที่ได้รับการ รับรองมาตรฐาน ISO 14001


ABSTRACT
The objective of research is to assess the effects of green marketing strategy on marketing competitive advantage of ISO 14001 businesses in Thailand by using questionnaire as a tool for collecting data from a number of population of 893 with the number of sample of 300 and the number of respondents of 118 executives of the ISO 14001 business in Thailand. Statistics used for data analysis were multiple correlation analysis, simple regression analysis, and multiple regression analysis. Green marketing strategy was regarded as independent variable that has relationships and positive effects on marketing competitive advantages. The results revealed the following finding: 1) The green marketing strategy in aspect of environment value focus had positive relationship with the marketing competitive advantage as a whole and in aspects of brand image, and growth revenue 2) The green marketing strategy in aspect of green new product development effort had negative relationship with the marketing competitive advantage as a whole and in aspect of growth revenue 3) The green marketing strategy in aspect of communication and operation for environment had positive relationship with the marketing competitive advantage as a whole and in aspects of brand image, growth revenue, and market share. Keyword : Green Marketing Strategy, Marketing Competitive Advantage, ISO 14001 business in Thailand

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์