การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารของผู้ประกอบการท่องเที่ยว ภาคธุรกิจท่องเที่ยวภาคเอกชนตามแนวชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย THE DEVELOPMENT OF TRAINING CURRICULUM USING CHINESE COMMUNICATIVE APPROACH FOR PRIVATE SECTOR TOURISM BUSI

Main Article Content

นิสรีน หวังตักวาดีน หลิน ฉายจวิน

Abstract

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารที่พัฒนาขึ้น เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพของผู้ประกอบการท่องเที่ยวภาคธุรกิจท่องเที่ยวภาคเอกชน โดยใช้โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา ซึ่งแบ่งการดำเนินการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความจำเป็นการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารของผู้ประกอบการท่องเที่ยวภาคธุรกิจท่องเที่ยวภาคเอกชน ตามแนวชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย และ ระยะที่ 2 การพัฒนาและประเมินหลักสูตรฝึกอบรมการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารของผู้ประกอบการท่องเที่ยวภาคธุรกิจท่องเที่ยวภาคเอกชน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาสาสมัครที่เป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวภาคธุรกิจท่องเที่ยวภาคเอกชนตามแนวชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ หลักสูตรฝึกอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสารที่พัฒนาขึ้น ผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.5/87 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.68 กลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์ทางความรู้และทักษะด้านการใช้ภาษาจีน หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย มีค่าขนาดของผลเท่ากับ 4.18 นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างมีการตระหนักรู้ด้านภาษาจีนสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าขนาดอิทธิพลเท่ากับ 6.19 ตลอดจนพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับสูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 คำสำคัญ : หลักสูตรฝึกอบรม, ภาษาจีน, ผู้ประกอบการ


ABSTRACT
This research aimed to develop and evaluate the quality of training curriculum using Chinese communicative approach for private sector tourism business of entrepreneur in Northern border Chiang Rai province. The research methodology applied in this study was based on the Research and Development method which was divided into two phases: 1) the needs analysis of tourism business of entrepreneur, and 2) the development and evaluation of an effectiveness of training curriculum using Chinese communicative approach. The samples were 50 volunteers business of entrepreneur in Northern border Chiang Rai province. The research instruments used for collecting data were the developed training curriculum. The research results revealed that the developed training program reached the efficiency (E1/E2) at 83.50/87.00 which was in conformity
with the established requirement of 80/80, and had the effectiveness index (E.I) of 0.68. Moreover, it was found that the business of entrepreneur participating in the training curriculum increased their knowledge and skills of using Chinese communicative approach for private sector tourism business before training curriculum implication at the .05 level of statistical significance. The developed training curriculum had a very large effect size (d=4.18) on their knowledge and skills. Furthermore, they increased their self-awareness toward using Chinese communicative before operation at the 0.05 level of statistical significance. The developed training curriculum had a very large effect size on their self- awareness (d=6.19). Finally, their satisfaction toward training curriculum in overall was found at the highest level ( gif.latex?\bar{x}=4.62). Keywords : training curriculum, Chinese, entrepreneur

Article Details

Section
บทความวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์