Return to Article Details การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารของผู้ประกอบการท่องเที่ยว ภาคธุรกิจท่องเที่ยวภาคเอกชนตามแนวชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย THE DEVELOPMENT OF TRAINING CURRICULUM USING CHINESE COMMUNICATIVE APPROACH FOR PRIVATE SECTOR TOURISM BUSI Download Download PDF