ปรัชญานิพนธ์ Philosophical Composition

Main Article Content

บัญชา พุฒิวนากุล รังสรรค์ สิงหเลิศ

Abstract

บทคัดย่อ
ปรัชญานิพนธ์เล่มนี้เป็นงานที่สะท้อนการอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและสรรพสิ่งทั้งหลายของนักปรัชญาโลกทั้งนักปราชญ์สายตะวันตกและสายตะวันออกที่มีต่อธรรมชาติ และการดำรงอยู่ของความจริง ซึ่งแต่ละสำนักคิด (School of thought) มีวิธีการอ้างเหตุและผลในการยืนยันข้อเท็จจริงที่แตกต่างกันไป แต่สิ่งที่ผู้เขียนชี้ว่าปรัชญาสายหนึ่งที่มองปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นสายกลาง “มัชฌิมนิยม” คือพุทธปรัชญา อันแสดงทัศนะที่จะพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่เป็นเลิศอย่างแท้จริง


ABSTRACT
Thisphilosophical composition is a reflection of nature and all things; Western and Eastern Philosophers on nature and the existence of truth.Each group has a different approach to claiming facts and results.However, what the authors point out is that a philosophy that looks at such phenomena is neutral- (The view of middle way) – as Buddhist Philosophy to show that human development is truly excellent.

Article Details

Section
บทปริทัศน์หนังสือ