Vol 28, No 2 (2560)

ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560

Table of Contents

บทความวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์

สันนิษฐานนิทานที่เปนตนเคาของนิทานเรื่องสังขทองของไทย The Assumption of the Origin of the Thai Folktale “San Thong” pdf
อรอุษา สุวรรณประเทศ 13-24
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายองค์กรชาวบ้านในการอนุรักษ์ป่าชุมชน จังหวัดมหาสารคาม STRATEGIES FOR DEVELOPING THE NETWORKS OF LOCAL ORGANIZATIONS TO ENCOURAGE THE CONSERVATION OF COMMUNITY FORESTS IN MAHASARAKHAM PROVINCE pdf
อวยชัย วะทา 25-36
ตำรายาลาว : ขนบการบันทึกและกลวิธีการนำเสนอ Ancient medicine textbooks of Lao : the Recording Format and Strategies of presentation. pdf
สมัย วรรณอุดร 37-47
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อภาวะความเครียดของพนักงานต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรม ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี The Study of factors affecting work-stress among hotel front office staff in Pataya, Chonburi Province pdf
สุดารัตน์ สุดาบุตร, ศิริวรรณ กวงเพ้ง, ลินจง โพชารี 48-56
แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาของพระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม The Promotion Guideline for Buddhist Tourism Phra That Na Dun, Na Dun District, Maha Sarakham Province. pdf
ชฎิล มาตรา, โอชัญญา บัวธรรม 57-63
รูปแบบกระบวนการบังคับคดีผู้ประกันที่มีประสิทธิภาพของสำนักงานศาลยุติธรรม : ศึกษากรณีศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 4 The Effective of Legal Proceeding Patterns in the Courts of Justice for the Execution of Bail : care Studier on the Courts Sub pdf
วันชัย นาสมจิตร, สัญญา เคณาภูมิ, ภักดี โพธิ์สิงห์, วิทยา เจริญศิริ 64-74
มาตรฐานโฮมสเตย์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย The effects of homestay standards on Thai tourists’ decision in selecting accommodations in Chiang khan district, Loei province pdf
สุภัคศิษฏ์ ชัยชนะเจริญ, นันทนา อุ่นเจริญ 75-86
อัตลักษณ์การบรรเลงคีย์บอร์ดวงกลองยาวประยุกต์ในจังหวัดมหาสารคาม Identity of Keyboard Improvisation In klongYow,Mahasarakham Province pdf
มนตรี เนมิน, ธนภร เพ่งศรี, ณรงค์รัชช์ วรมิตรไมตรี, พิทยวัฒน์ พันธะศรี 87-95
รูปแบบเชิงยืนยันของปัจจัยทางวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของเทศบาลตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ A Model for Confirmatory Factors Analysis of Organizational Culture Affecting the Effectiveness in Work Performance of Sub-District Municip pdf
ศุลีพร คำควร, ยุภาพร ยุภาศ, ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ 96-107
รูปแบบพัฒนาการบริหารจัดการของสถาบันการเงินชุมชนในจังหวัดนครพนม The Management Development Model of Community Financial Institutions in Nakhon Phanom Province pdf
สำราญ วิเศษ, ภักดี โพธิ์สิงห์, สัญญา เคณาภูมิ 108-117
การปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุคไทยแลนด์ 4.0 Adaptation of Local Government in Thailand 4.0 pdf
เสกสรรค์ สนวา, สุพัฒนา ศรีบุตรดี, ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี 118-127
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม pdf
ชาคร คัยนันทน์ 128-138
ความเป็นประชาธิปไตยของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Democratic of Students at MahaSarakham University and Rajabhat MahaSarakham University pdf
จุระพร ศิริวิ, อลงกรณ์ อรรคแสง 139-145
แนวทางการพัฒนาสู่ความสำเร็จของวงโปงลางระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Development approach to the success of The secondary levelPonglang Band in the Northeastern pdf
สุกัญญา ทองทิพย์, ธนภร เพ่งศรี, ปัทมาวดี ชาญสุวรรณ 146-153
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการพัฒนาวิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 Factors Affecting the Effectiveness of Teacher Professional Development in Schools under the Office of Secondary Educational Service Area 30 pdf
พรสวรรค์ ทองจำรูญ, กนกอร สมปราชญ์ 154-161
รูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ ในการป้องกันการเสพยาเสพติดซ้ำของกลุ่มผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร The Relationship Patterns of Factors that AffectingtheSuccess of Relapse Prevention of Substance pdf
สมศักดิ์ เพียววงศ์ 162-168
คุณลักษณะในความต้องการบุคลากรด้านดนตรีของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ประกอบการธุรกิจดนตรี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง Desired Characteristics of Music Personnel for Educational Administrators and Music Entrepreneurs in Central Northeastern Thailand pdf
อัครวัตร เชื่อมกลาง, ทรงเดช แสงนิล, สกุณา พันธุระ 169-176
รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานเทศบาลตำบลในจังหวัดร้อยเอ็ด Human Resource Development Patterns of Municipality’s officers in Roi-Et Province pdf
เทอดศักดิ์ บัวสอน, เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร, ภักดี โพธิ์สิงห์ 177-185
ท่ารำเซิ้งกระติบข้าวชาวหนองโน โอทอปมหาสารคาม จากวิธีหัตถกรรมการจักสานสู่ท่ารำนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสานสร้างสรรค์ Nongno’sKratip Kao Dance Move,MahaSarakham’s OTOP from Handicraft Creation to Isan Creative Dance Move pdf
พิราภรณ์ พันธุ์มณี 186-193
แนวทางการฟื้นฟูวัดร้างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย Study the Situation of Deserted Buddhist Temples In the Northeastern Region of Thailand pdf
รัชณีย์ เจริญนนท์, อุดม พิริยสิงห์, พระครูสังฆรักษ์ไชยรัตน์ ชยรตโน, พระครูวิกรม ธรรมธัช, อดิศักดิ์ ทุมอนันต์, จิราภรณ์ ผันสว่าง 194-200
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติกรณีศึกษา อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Problem Arrangements and Guideline Solutions through Thai Qualifications Framework for Higher Education: pdf
สุวรรณ อภัยวงศ์, อนุวัต ชัยเกียรติธรรม 201-210
ฟ้อนออนซอนมะคำป่ากุสุมาสะดืออีสาน จากการศึกษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นนำเสนอรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสานสร้างสรรค์ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม pdf
อนุชิต สีโมรส 211-216
รูปแบบการพัฒนาชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชนเผ่าลื้อ บ้านน้ำเงินเมืองเวียงภูคา แขวงหลวงน้ำทา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) A community development model by Luetribesparticipation in Ban Nam Ngen, Vieng Phoukha District, Luang Nam Tha Province, pdf
สุวิดา ตัณฑประศาสน์, รังสรรค์ สิงหเลิศ, สุณี สาธิตานันต์, สมสงวน ปัสสาโก 217-227
ประสิทธิผลของโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ร่วมกับวรรณกรรมบำบัด เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอร์เน็ตอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Effectiveness of Behavioral Intervention Program with Literature Therapy Activities pdf
ชมพูนุท เมฆเมืองทอง, นิรุต ถึงนาค 228-239
การสร้างสรรค์นาฏกรรมในวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม Creative Performing Arts in High-School Folk Song Bands of Mahasarakham Province pdf
ยุวดี พลศิริ, พีระ พันลูกท้าว 240-247
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม The Participation on the Information Resources Development for the Office of Academic Resources and Information Technology pdf
สุชาลักษม์ ธรรมดวงศรี 248-254
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์พื้นเมืองอีสาน Title:Activities-based learning to create Isarn traditional dancing style pdf
พิษณุ เข็มพิลา, สุธีระพงษ์ พินิจพล, ประภาพร ศุภตรัยวรพงศ์ 255-263
รูปแบบการพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ A Model of teacher development for Promotion of Instruction Behavior Student – Centered Learning pdf
วีระพันธ์ มาทมูล, รังสรรค์ สิงหเลิศ, ชมพูนุท เมฆเมืองทอง 264-270
บทบาทหน้าที่ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นบุรีรัมย์ไทม์ Roles of Local Newspaper “Buriram Time” pdf
นายสันติภาพ ชารัมย์ 271-279
การศึกษาความต้องการของผู้ประกอบการเกี่ยวกับคุณสมบัติของบัณฑิตด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย A Need Analysis of Employer Perception toward Qualifications of English Graduates in the 21st Century: A Case Study of Thai Tour pdf
สุวิชชาน อุ่นอุดม, ณฐยา ชมเชี่ยวชาญ, ชวินทร์ ศรีสวัสดิ์ 280-285
ทุนทางสังคมของชาติพันธุ์ผู้ไทเพื่อการพัฒนา : กรณีศึกษาบ้านม่วงไข่ ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ Social Capital of Phu - TaiEthnicity for Development : A Case of Ban Muang Khai, Khum Kao Sub-distric, Khao Wong District, Kalasin pdf
นิตยา เดชโคบุตร, นุจรี ใจประนบ, พุทธิพงษ์ หงษ์ทอง 286-295
การรับรู้และแรงจูงใจการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยในช่วงวันหยุดพักผ่อน ที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ The Perception and Travel Motive of Thai Tourists as a Holiday Destination Towards Maechaem District in Chiang Mai pdf
สุวิชชา ศรีถาน, ปรีดา ไชยา 296-304