วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. (UBU Engineering Journal)

วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. (UBU Engineering Journal) เป็นวารสารวิชาการที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานและงบประมาณจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยดำเนินงานผ่านกองบรรณาธิการ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ของวิศวกรรมศาสตร์จากทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ตีพิมพ์บทความที่ผ่านการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในรูปแบบ single-blind review โดยตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ
- ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายนของทุกปี (มกราคม-มิถุนายน)
- ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคมของทุกปี (กรกฏาคม-ธันวาคม)

 วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1 (พ.ศ. 2559)
- ค่า Thai-Journal Impact Factor (T-JIF): 0.171


Indexed in tci

Vol 9, No 2 (2016)

Full Issue

View or download the full issue ปก กองบรรณาธิการ สารบัญปกหลัง

Table of Contents

บทความวิจัย (Research Article)

การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการสีข้าวฮาง pdf
รังสรรค์ ไชยเชษฐ์ 1-9
กำลังสถานะวิกฤตของทรายปนดินเหนียวปรับปรุงด้วยวัสดุรีไซเคิลและซีเมนต์ภายใต้การทดสอบแรงอัดสามแกน pdf
จิระยุทธ สืบสุข, อนิรุทธิ์ สุขแสน, คมกร ไชยเดชาธร, เชิดศักดิ์ สุขศิริพัฒนพงษ์ 10-17
การผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยกังหันลมซาโวเนียสแบบช่องลมคู่ pdf
ชลธี โพธิ์ทอง, ฉัตรชัย พรหมดี 18-29
การศึกษาเส้นทางที่เหมาะสมในการจัดเก็บขยะโดยใช้วิธีเชิงพันธุกรรม กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น pdf
เชิดศักดิ์ สุขศิริพัฒนพงศ์, ไพจิตร อุปถัมภ์, สุขสันติ์ หอพิบูลสุข, จิระยุทธ สืบสุข 30-37
การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเพื่อลดความสูญเปล่าและเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา กรณีศึกษา ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาปากห้วยวังนอง จังหวัดอุบลราชธานี pdf
คลอเคลีย วจนะวิชากร, ปานจิต ศรีสวัสดิ์, วรัญญู ทิพย์โพธิ์ 38-46
การวิเคราะห์โครงสร้างเปลือกบางไร้แรงดัดรูปทรงโดนัทภายใต้แรงดันจาก ภายนอกโดยใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ pdf
วีรพันธุ์ เจียมมีปรีชา 47-56
ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าประสิทธิภาพของปฏิกิริยาในการเตรียมแป้งมันสำปะหลังดัดแปร ชนิดควอเทอนารีแอมโมเนียมสตาร์ชอีเทอร์ pdf
ณัฐยา พูนสุวรรณ, ปาณิศา จางศิริกุล, ไท แสงเทียน, พุทธพร แสงเทียน 57-65