วารสารนักบริหาร (Executive Journal)

วารสารนักบริหาร (Executive Journal) เป็นวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการเผยแพร่บทความอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ปัจจุบันเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่บทความวิชาการด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆ ในสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารนักบริหาร (EXECUTIVE JOURNAL)

Indexed in tci

Announcements

 

ข่าวเกี่ยวกับวารสาร: วารสารนักบริหารเปิดรับบทความวิชาการ

 

วารสารนักบริหารเปิดรับบทความวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
กำหนดการตีพิมพ์วารสารนักบริหาร ปีละ 2 ฉบับ

ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคท - ธันวาคม 

 
Posted: 2017-03-23
 
More Announcements...

Vol 36, No 2 (2016): July - December

Table of Contents

บทความวิชาการ (Academic Articles)

Patent Trolls: Problems, Impacts, and State Responses in the United States of America pdf
Onnicha Sawaddichai 3-13
Souvenir Innovation for Cultural Capital pdf
Sukritta Hiranyachawalit 14-23
Social Commerce: The Comparative Selective Different Characteristics among Facebook, LINE, and Instagram pdf
Kanokwan Thaipradit, Tapanee Treeratanaporn 24-38
Case Study of Relationship between Ocean Marketing Strategies and Advertising pdf
Patamaporn Netinant 39-51
Earnings Quality of Listed Companies in Thailand with Excellent Corporate Governance: Implication from Accruals pdf
Thanyakorn Chansarn 52-61
Costs of Candle Making: A Local Wisdom in the Candle Festival of Ubon Ratchathani Province pdf
Napaporn Hongpukdee, Surbpong Hongpukdee 62-78
The Network-Based Capability and Innovative Capabilities of Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) pdf
Yuttachai Hareebin, Somnuk Aujirapongpan, Sununta Siengthai 79-88
Brand Personality pdf
Sarun Amatyakul, Kawpong Polyorat 89-101
Presentation of Other Comprehensive Income Items under Thai Accounting Standard 1 (Revised 2015): Presentation of Financial Statement pdf
Teekhatat Thongkul 102-110
Legal Conditions and Criteria for Advertisement of Alcohol Beverages through Television pdf
Thanyaluck Namjuck, Piyathida Plodthong 111-122
University Business Incubator in Thailand: Current Status and Opportunities for Improvement pdf
Songphon Munkongsujarit, Nantarat Mahasawat, Mahadthon Prutkajonchai, Asira Chirawithayaboon, Somchai Chatratana 123-132